Zespół ds. Reformy Pomocy Społecznej

Udostępnij

Pracownicy naukowi IPiSS zostali powołani do Zespołu ds. Reformy Pomocy Społecznej. Cieszymy się na możliwość udziału i merytorycznej dyskusji dotyczącej kryteriów dostępu do pomocy społecznej, niezbędnych zmian w świadczeniach oraz monitorowaniu świadczeń.

Zespół składający się z ekspertów i praktyków, 28 czerwca spotkał się na swym pierwszym posiedzeniu. Grono uznanych specjalistek i specjalistów w swych pracach zajmie się weryfikacją dostępności świadczeń i usług społecznych, sytuacją pracowników systemu pomocy społecznej, oceną funkcjonowania instytucji całodobowych oraz ich finansowania.

Ważnym zadaniem zespołu będzie również przygotowanie nowej regulacji dotyczącej ustalania kryteriów dochodowych. Obecna weryfikacja, która odbywa się co 3 lata nie jest adekwatna do potrzeb. Weryfikacja powinna być dokonywana co roku i wykorzystywane muszą być do niej aktualniejsze dane. Specjalny zespół tematyczny, w którego skład wchodzi m.in. prof. Ryszard Szarfenberg, przedstawiciele GUS i IPISS dokonają oceny aktualnego sposobu wyliczania progu interwencji socjalnej.

Po dogłębnej analizie aktualnego stanu zespół opracuje propozycje zmian prawnych oraz innych rekomendacji. Reforma powinna doprowadzić do integracji różnych form wsparcia oraz współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi, samorządami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami. To przyczyni się do zwiększenia skuteczności działań pomocowych.

informacja ze strony MRPiPS, https://www.gov.pl/web/rodzina/po-20-latach-obowiazywania-ustawy-czas-na-kompleksowa-reforme-systemu-pomocy-spolecznej-ruszyly-prace-zespolu-przy-mrpips

Translate »
Skip to content