Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt.: “Rynek pracy. Ubezpieczenia”

W dni­ach 15–16 października 2012 roku Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały III Ogólnopol­ską Kon­fer­encję Naukowo-Dydaktyczną pt.:“Rynek pracy. Ubez­pieczenia” Celem kon­fer­encji była wymi­ana myśli naukowej, zmierza­jąca do oceny czyn­ników społecznych i gospo­dar­czych odd­zi­ału­ją­cych na sytu­ację na region­al­nych rynkach pracy oraz rynku ubez­pieczeniowego, jak również zapoz­nanie z niniejszą tem­atyką członków kół naukowych oraz stu­den­tów studiów mag­is­ter­s­kich i doktoranckich.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.