Informacja o wynikach Konkursu na stanowisko Dyrektora IPiSS

Udostępnij

Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Zgod­nie z § 11 ust. 4 Roz­porządzenia Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza­nia konkursu na stanowisko dyrek­tora insty­tutu badaw­czego (Dz.U. 2010 nr 215, poz. 1412)
Rada Naukowa Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych podaje do pub­licznej wiado­mości, że, zgod­nie z uch­wałą Komisji Konkur­sowej powołanej przez Radę Naukową IPiSS w dniu 27 marca 2012 r. w związku z wyborem dyrek­tora IPiSS, na stanowisko dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych został Min­istrowi Pracy i Poli­tyki Społecznej rekomen­dowany prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierz W. Frieske.

W imie­niu Rady Naukowej IPiSS
Wiceprze­wod­nicząca Rady Naukowej IPiSS 
prof. nadzw. dr hab. Gertruda Uścińska

Translate »
Skip to content