Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi

Najlep­sze prak­tyki zarządza­nia zasobami ludzkimi
Nakła­dem Ofi­cyny Eko­nom­icznej w Krakowie ukazały się stu­dia przy­pad­ków zaw­ier­a­jące najlep­sze prak­tyki zarządza­nia zasobami ludzkimi w przed­siębiorstwach, które zostały w 2002 roku lau­re­atami III edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi, orga­ni­zowanego przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie.
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimiObraz w dziedzinie zarządza­nia zasobami ludzkimi w Polsce jest obec­nie bardzo zróżni­cow­any w zależności od wielkości przed­siębiorstwa, branży w której dzi­ała, czy też formy włas­ności. Widoczny jest jed­nak postęp w myśle­niu o roli ludzi w orga­ni­za­cji oraz stosowa­niu nowych narzędzi rozwiązy­wa­nia kwestii per­son­al­nych w coraz więk­szej licz­bie przed­siębiorstw dzi­ała­ją­cych na pol­skim rynku. Na szczególną uwagę zasługują doświad­czenia przed­siębiorstw lau­re­atów Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi, orga­ni­zowanego przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie. Celem konkursu jest pro­mowanie najlep­szych prak­tyk w dziedzinie zarządza­nia zasobami ludzkimi. Mogą one pełnić rolę bench­marków dla innych przed­siębiorstw w poszuki­wa­niu najlep­szych dla nich rozwiązań, a pon­adto też być przy­datne jako mate­ri­ały dydak­ty­czne w różnego rodzaju szkole­ni­ach. W książce przed­staw­iono kilka­naś­cie opisów przy­pad­ków różnych prak­tyk z zakresu zarządza­nia zasobami ludzkimi w przed­siębiorstwach, które są lau­re­atami III edy­cji wspom­ni­anego powyżej konkursu z 2002 roku. Ogól­nie można powiedzieć, że wszys­tkie nagrod­zone firmy wyróż­ni­ają się pro­fesjon­al­izmem i nowa­torskim pode­jś­ciem do spra­wowa­nia funkcji per­son­al­nej, posi­adają strate­gie per­son­alne oraz wdrażają nowoczesne narzędzia. Przed­staw­ione w opra­cow­a­niu opisy przy­pad­ków kon­cen­trują się na różnych kwes­t­i­ach z dziedziny zarządza­nia zasobami ludzkimi, mają­cych w części charak­ter bardziej przekro­jowy, w części zaś bardziej szczegółowy. Wszys­tkie omaw­iane prob­lemy ukazane zostały na szer­szym tle ogól­nej sytu­acji danej orga­ni­za­cji, co pozwala lep­iej zrozu­mieć specy­fikę opisy­wanych prak­tyk z dziedziny zarządza­nia zasobami ludzkimi.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.