Przeciętne minimum socjalne w 2002 r.

Udostępnij

Według badań prowadzonych w IPiSS, wartość koszyka minimum socjalnego dla osoby dorosłej kształtowała się średnio na poziomie grudniu 783,10 zł.

W przypadku osoby w wieku emerytalnym wartość koszyka oszacowano na 722,90 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta kształtowała się odpowiednio na poziomie 2 308,50 oraz 2 839,30 zł.

Według badań prowadzonych w IPiSS, wartość koszyka minimum socjalnego dla osoby dorosłej kształtowała się średnio na poziomie grudniu 783,10 zł. W przypadku osoby w wieku emerytalnym wartość koszyka oszacowano na 722,90 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta kształtowała się odpowiednio na poziomie 2 308,50 oraz 2 839,30 zł (por. Tabela 1).

Tabela 1
Wysokość minimum socjalnego w gospodarstwach pracowniczych średniorocznie w 2002 r. w zł.

Typ
gospodarstwa
Liczba osóbSymbolMinimum socjalneMinimum socjalne
per capita
Pracownicze1-osoboweM+K/2783,10783,10
Pracownicze2-osoboweM+K1 283,40641,70
Pracownicze3-osoboweM+K+DM1 797,30599,10
Pracownicze3-osoboweM+K+DS1 861,80620,60
Pracownicze4-osoboweM+K+DM+DS2 308,50577,10
Pracownicze5-osoboweM+K+DM+2xDS2 839,30567,90
Emeryckie1-osoboweM+K/2722,90722,90
Emeryckie2-osoboweM+K1 164,00582,00

Ź r ó d ł o: Obliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie danych Departamentu Statystyki Społecznej GUS.
Uwaga: Symbole użyte w tablicy oznaczają odpowiednio:
M – mężczyzna w wieku 25-60 lat,
K – kobieta w wieku 25-60 lat,
M+K/2 – wydatki na poziomie średniej arytmetycznej dla gospodarstwa mężczyzny i kobiety,
DM – dziecko młodsze w wieku 4-6 lat, DS – dziecko starsze w wieku 13-15 lat.
W przypadku gospodarstw emeryckich symbole M i K oznaczają odpowiednio mężczyznę i kobietę w wieku powyżej 60 lat.

Mimo dwukrotnie notowanych okresowo spadków wartości koszyka (miesiące czerwiec i wrzesień) oraz jej stabilizacji (miesiąc wrzesień), w skali całego roku nastąpił jej wzrost w przedziale 3,4 – 3,9 punktu procentowego w zależności od typu rodziny. Temu zwiększeniu wartości towarzyszył jednak skromniejszy, dwukrotnie niższy, ogólny wzrost poziomu cen. W porównaniu z danymi za 2001 r., w roku ubiegłym w największej grupie potrzeb – eksploatacja mieszkania – nastąpił najwyższy wzrost wartości koszyka (ponad 9 punktów proc.), przy blisko sześcioprocentowym wzroście cen tych usług. W drugiej grupie pod względem zaczernia w strukturze koszyka – żywności – nastąpił z kolei spadek wartości koszyka. Spadek ten był silniejszy niż ogólny spadek cen tych artykułów. Jak już wspomniano, w strukturze minimum socjalnego kluczową pozycję zajmuje mieszkanie (por. Wykres 1). Udział potrzeb mieszkaniowych w całości koszyka maleje wraz z liczbą osób w gospodarstwie domowym (od 38,2% w wydatkach dla osoby samotnej do 29,1% w gospodarstwie 5-osobowym). Na drugi po względem wielkości wydatek – żywność – przeznacza się od 23,1% dla osoby samotnej do 31,5% w rodzinie z trójką dzieci.

Wykres 1.
Struktura minimum socjalnego średniorocznie w marcu 2003 r. 

Wykres Struktura minimum socjalnego średniorocznie w marcu 2993 r.

Informację opracował: Piotr Kurowski

Pełny komentarz oraz zestawienia tabelaryczne zawarte zostaną w miesięczniku Polityka Społeczna

Translate »
Skip to content