Wysokość minimum socjalnego we wrześniu 2003 r.

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego we wrześniu 2003 r.
W miesiącu wrześniu br. min­i­mum soc­jalne dla osoby samot­nej w wieku pro­duk­cyjnym wynosi łącznie 789,10 zł., dla samot­nego emeryta — 729,40 zł. Dla rodzin z dwo­jgiem dzieci wartość koszyka osza­cow­ano na poziomie 2 319,00 zł (579,70 na osobę), nato­mi­ast dla rodziny z trójką dzieci wynosi 2 850,80 zł (570,20 na osobę).

Tabela 1
Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w gospo­darst­wach pra­cown­iczych we wrześniu 2003 r. w zł.

Typ
gospodarstwa
Liczba osób Sym­bol Min­i­mum socjalne

Min­i­mum
soc­jalne
per capita

Pra­cown­icze 1-osobowe M+K/2 789,1 789,1
Pra­cown­icze 2-osobowe M+K 1 287,7 643,8
Pra­cown­icze 3-osobowe M+K+DM 1 805,0 601,7
Pra­cown­icze 3-osobowe M+K+DS 1 863,1 621,0
Pra­cown­icze 4-osobowe M+K+DM+DS 2 319,0 579,7
Pra­cown­icze 5-osobowe M+K+DM+2xDS 2 850,8 570,2
Emeryckie 1-osobowe M+K/2 729,4 729,4
Emeryckie 2-osobowe M+K 1 169,2 584,6

Ź r ó d ł o: Obliczenia Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na pod­stawie danych Depar­ta­mentu Statystyki Społecznej GUS.
Uwaga:
Sym­bole użyte w tabl­icy oznaczają odpowied­nio:
M — mężczyzna w wieku 25–60 lat,
K — kobi­eta w wieku 25–60 lat,
M+K/2 — wydatki na poziomie śred­niej aryt­mety­cznej dla gospo­darstwa mężczyzny i kobi­ety,
DM — dziecko młod­sze w wieku 4–6 lat,
DS — dziecko starsze w wieku 13–15 lat.
W przy­padku gospo­darstw emeryc­kich sym­bole M i K oznaczają odpowied­nio mężczyznę i kobi­etę w wieku powyżej 60 lat.

Po dwukrot­nym wzroś­cie wartości koszyka w bieżą­cym roku, w trzecim kwartale min­i­mum soc­jalne uległo niewielkiemu obniże­niu (o 0,87 do 1,54 punktu pro­cen­towego). Mimo ogól­nego spadku wartości koszyka są w nim takie grupy potrzeb, których sza­cow­ana wartość wzrosła w relacji do ostat­niego notowa­nia (z czer­wca br.). Najbardziej podrożały w koszyku koszty eksploat­acji mieszka­nia (prze­cięt­nie o 2 punkty pro­cen­towe wobec statysty­cznego wyniku 1,2 punktu), a także usługi w zakre­sie trans­portu i łączności oraz potrzeb zdrowot­nych i eduka­cyjnych. Nowe wartości koszyka min­i­mum soc­jal­nego tworzą siła rzeczy także jego aktu­alną struk­turę. Obrazuje to poniższy Wykres 1.

Wykres 1.
Struk­tura min­i­mum soc­jal­nego śred­niorocznie we wrześniu 2003 r.
 wykres Struktura minimum socjalne wrzesień 2003 r.

Przy­go­towano na pod­stawie infor­ma­cji opra­cow­anych przez Pio­tra Kurowskiego

Pełny komen­tarz oraz zestaw­ienia tabelaryczne zawarte zostaną w najbliższym numerze miesięcznika Poli­tyka Społeczna.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.