Wysokość minimum socjalnego w grudniu 2003 r.

Udostępnij

W grudniu 2003 r. minimum socjalne dla osoby samotnej w wieku produkcyjnym wynosiło łącznie 792,30 zł, dla samotnego emeryta – 732,50 zł. Dla rodzin z dwojgiem dzieci wartość koszyka oszacowano na poziomie 2 327,5 zł (581,9 zł na osobę), natomiast dla rodziny z trójką dzieci minimum socjalne wyniosło 2 860,90 zł (572,20 zł na osobę).

Tabela 1
Wysokość minimum socjalnego w gospodarstwach pracowniczych w grudniu 2003 r. w zł.

Typ
gospodarstwa
Liczba osób Symbol Minimum socjalne Minimum
socjalne
per capita
Pracownicze 1-osobowe M+K/2 792,3 792,3
Pracownicze 2-osobowe M+K 1 291,7 645,8
Pracownicze 3-osobowe M+K+DM 1 812,2 604,1
Pracownicze 3-osobowe M+K+DS 1 868,5 622,8
Pracownicze 4-osobowe M+K+DM+DS 2 327,5 581,9
Pracownicze 5-osobowe M+K+DM+2xDS 2 860,9 572,2
Emeryckie 1-osobowe M+K/2 732,5 732,5
Emeryckie 2-osobowe M+K 1 173,1 586,6

Ź r ó d ł o: Obliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie danych Departamentu Statystyki Społecznej GUS.
Uwaga: Symbole użyte w tablicy oznaczają odpowiednio:
M – mężczyzna w wieku 25-60 lat,
K – kobieta w wieku 25-60 lat,
M+K/2 – wydatki na poziomie średniej arytmetycznej dla gospodarstwa mężczyzny i kobiety,
DM – dziecko młodsze w wieku 4-6 lat, DS – dziecko starsze w wieku 13-15 lat.
W przypadku gospodarstw emeryckich symbole M i K oznaczają odpowiednio mężczyznę i kobietę w wieku powyżej 60 lat.

W ostatnim kwartale 2003 roku wartość minimum socjalnego wzrosła średnio o ok. 0,3 – 0,4 punktu procentowego, choć ogólny wskaznik wzrostu cen konsumpcyjnych wynosił trzykrotnie więcej (1,1 punktu). Na mniejszy spadek wartości koszyka minimum socjalnego najbardziej wpłynęły niskie notowania artykułów żywnościowych. W koszyku żywnościowym praktycznie nie zanotowano wzrostu, podczas gdy ceny notowane w GUS wzrosły o blisko 3 punkty procentowe. Podobne rozbieżności dotyczyły wydatków na leki oraz wyposażenia mieszkania. Największy stopień zgodności dynamiki koszyka minimum socjalnego oraz ogólnych wskazników cen dotyczył takich wydatków jak: eksploatacja mieszkania, odzież i obuwie oraz higiena osobista.

Przygotowano na podstawie informacji opracowanych przez Piotra Kurowskiego

Pełny komentarz oraz zestawienia tabelaryczne zawarte zostaną w najbliższym numerze miesięcznika Polityka Społeczna.

Translate »
Skip to content