Archiwum autora: Ewa Gimalska

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzystencji

Min­i­mum soc­jal­ne i min­i­mum egzys­tencji Min­i­mum soc­jalne to wskaźnik społeczny mierzący koszty utrzy­ma­nia gospo­darstw domowych. Zakres i poziom zaspoka­janych potrzeb według tego mod­elu winny zapew­niać takie warunki życiowe, by na każdym z etapów roz­woju człowieka umożli­wić repro­dukcję jego sił życiowych, … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności stałe | Komentowanie nie jest możliwe

Zarządzanie kapitałem ludzkim a administracji publicznej — nowość wydawnicza 2012

Admin­is­tracja pub­liczna to — przede wszys­tkim — ludzie Tru­izm: nowoczesne państwo to dobrze przy­go­towana admin­is­tracja pub­liczna; dobra admin­is­tracja pub­liczna to dobrze przy­go­towani — i dobrze przy­go­towywani — urzęd­nicy. Tyle wie każdy: jak się mają sprawy w reali­ach naszego życia zbiorowego? … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

KONKURS NA PAMIĘTNIKI

Ogłosze­nie o konkur­sie na pamięt­niki   Szanowna Pani, Szanowny Panie Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie ogłasza konkurs na pamięt­niki osób samot­nie wychowu­ją­cych dzieci pt.: „Samotne rodzi­cielstwo — moje życie”. Konkurs jest orga­ni­zowany w ramach pro­jektu badaw­czego Komitetu Badań … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Unowocześnianie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian — nowość wydawnicza 2012

Nar­o­dowe mitolo­gie: Polak potrafi Może i potrafi, ale jeśli tak jest, to nie dzięki temu, czego się nauczył w szkole! Bada­nia * Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych przekonują o tym, że — pomimo roz­maitych reform — pol­skie szkol­nictwo zawodowe służy … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Trzeci sektor: fasady i realia” — nowość wydawnicza 2012

Trzeci sek­tor: fasady i realia“ O orga­ni­za­c­jach pozarzą­dowych — zazwyczaj — mówi się albo dobrze, albo wcale. Tym­cza­sem, bliższy ogląd sytu­acji bywa niekiedy kłopotliwy — tak właśnie pomyślana jest praca zbiorowa wydana ostat­nio przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych*.  Redak­tor … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Konferencja Naukowo-Dydaktyczna pt.: “Rynek pracy. Ubezpieczenia”

W dni­ach 15–16 października 2012 roku Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały III Ogólnopol­ską Kon­fer­encję Naukowo-Dydaktyczną pt.:“Rynek pracy. Ubez­pieczenia” Celem kon­fer­encji była wymi­ana myśli naukowej, zmierza­jąca do oceny czyn­ników społecznych i gospo­dar­czych odd­zi­ału­ją­cych … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Pracownicy IPiSS otrzymali nagrody Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

Pra­cown­icy IPiSS otrzy­mali nagrody Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej  PAN Dnia 26 czer­wca 2012 r. w Pałacu Stasz­ica w Warsza­wie odbyło się uroczyste posiedze­nie ple­narne Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN, pod­czas którego wręc­zono Medal Wacława … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

panel ekspercki pt. “Wyzwania zarządzania kompetencjami pracowników w Polsce”.

Panel eksper­cki pt. “Wyzwa­nia zarządza­nia kom­pe­tenc­jami pra­cown­ików w Polsce”. Insty­tut Badań Eduka­cyjnych i Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowali panel eksper­cki pt. “Wyzwa­nia zarządza­nia kom­pe­tenc­jami pra­cown­ików w Polsce”. Panel odbył się 19 czer­wca o godz. 17.30 w Hotelu Polo­nia w … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Z wielkim żalem żegnamy Pana Edwarda Marka

Z wielkim żalem żeg­namy Pana Mgr Edwarda Marka zm. 26.04.2012 r.  ekon­o­mistę i poli­tyka społecznego, wielo­let­niego pra­cown­ika Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, pełniącego w lat­ach 1972–1974 funkcję wicedyrek­tora IPiSS. Po okre­sie pracy w admin­is­tracji rzą­dowej na stanowisku Dyrek­tora Depar­ta­mentu w … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do świata e-booków!

Zapraszamy do świata e-booków! Pro­jekt “Orga­ni­za­cja i wdroże­nie ogólnopol­skiego elek­tron­icznego sys­temu komer­c­jal­iza­cji recen­zowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Eko­nom­icznej w Białym­stoku”  jest współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Roz­woju Region­al­nego w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Innowa­cyjna Gospo­darka 2007–2013.

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe