Ośrodek kształcenia

Kursy i szkole­nia

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych swoją dzi­ałal­ność szkole­niową opiera się na solid­nych podstawach:

   • bogatym dorobku naukowym pracowników,

   • możli­wości kom­plek­sowego ujmowa­nia zagad­nień pracy i poli­tyki społecznej,doświadczeniu

   • nowoczes­nych meto­dach nauczania.

  Kon­takt

  Ośrodek Ksz­tałce­nia
  Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych
  ul. Bel­lotiego 3 b
  01–022 Warszawa

  Dyżury: wtorek, środa, piątek

  pokój nr 20

  Sekre­tariat Ośrodka Ksz­tałce­nia
  mgr Agnieszka Smoder
  tel.: (+48 22) 53 67 512
  fax: (+48 22) 53 67 514
  e-mail: kształcenie@ipiss.com.pl

  Translate »
  Skip to content