II Konferencja pt.: System prognostyczno-informacyjny zatrudnienia w Polsce

Udostępnij

W dniu 29 listopada 2012 r. w Warszawie w sali konferencyjnej Galeria I, II, III Radisson Blu Sobieski Hotel Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zorganizował II konferencję pt.: „System prognostyczno-informacyjny zatrudnienia w Polsce”.

Była to druga z cyklu trzech kon­fer­encji przewidzianych w real­iza­cji zada­nia 2. Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia pod­jętego w ramach pro­jektu “Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej” współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej z Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki. Projekt real­izuje Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich (lider) oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (part­ner)  więcej…

Translate »
Skip to content