Konferencja pt.: Bezdomność na Mazowszu

Udostępnij

W dniu 7 czer­wca 2013 r. odbyła się kon­fer­encja pt.: „Bezdomność na Mazowszu„, która stanowiła pod­sumowanie pro­jektu badaw­czego „Bez­dom­ność na Mazowszu”  real­i­zowanego przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w lat­ach 2008–2013 w ramach  Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego (Pri­o­ry­tet VII Pro­mocja inte­gracji społecznej, prze­ci­wdzi­ałanie wyk­lucze­niu i wzmoc­nie­nie sek­tora ekonomii społecznej, akty­wiz­a­cja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wyk­lucze­niem społecznym).

Translate »
Skip to content