Minimum socjalne i minimum egzystencji

Udostępnij

 

Poziom i struktura minimum socjalnego w cenach z IV kwartału 2023 r.
W opracowaniu prezentowane są oszacowania wartości minimum socjalnego w warunkach cenowych panujących w ostatnim kwartale 2023 r. Minimum socjalne to wzorzec konsumpcji niezamożnych gospodarstw domowych. W modelu tym przewidziano taki zakres i poziom zaspokajanych potrzeb, aby osobom w gospodarstwie domowym na każdym etapie ich rozwoju umożliwić reprodukcję sił życiowych, posiadanie i wychowanie potomstwa oraz utrzy-manie więzi społecznych. Model minimum socjalnego jest punktem odniesienia w analizach i działaniach instytucji publicznych (np. wymiar sprawiedliwości, urzędy skarbowe) oraz prywatnych (np. banki, NGO). Przedstawione poniżej wartości minimum oszacowano przy założeniu warunków zbliżonych do normalności.

Poziom minimum socjalnego – dane kwartalne – IV kwartał 2023 r.

Informacja o poziomie i strukturze minimum socjalnego w 2023 r. (na podstawie danych średniorocznych)
Celem opracowania jest prezentacja oszacowanych wartości minimum socjalnego w warunkach cenowych panujących w 2023 roku. Szacunki opracowano na podstawie średniorocznych notowań cen udostępnionych przez GUS. Kategoria minimum socjalnego to wzorzec konsumpcji niezamożnych gospodarstw domowych, w którym przewidziano taki zakres oraz poziom zaspokajanych potrzeb, aby osobom w gospodarstwie na każdym etapie ich rozwoju umożliwić reprodukcję sił życiowych, posiadanie i wychowanie potomstwa oraz utrzymanie więzi społecznych. Model minimum socjalnego jest punktem odniesienia w analizach i działaniach instytucji publicznych (np. wymiar sprawiedliwości, urzędy skarbowe) oraz prywatnych (np. banki, NGO). Przedstawiane w pracy wartości oszacowano przy założeniu warunków zbliżonych do normalności.

Minimum socjalne w roku 2023 – dane średnioroczne

Informacja o poziomie i strukturze minimum egzystencji w 2023 r.
(na podstawie danych średniorocznych)
Celem niniejszej analizy jest przedstawienie szacunków minimum egzystencji w Polsce w warunkach cenowych panujących w 2023 r. Wartości te zostaną porównane ze wskaźnikami CPI (inflacji) dla analizowanych grup potrzeb. Prezentowane wartości minimum egzystencji oszacowano na podstawie danych cenowych udostępnionych przez GUS. Szacunki te opracowano zakładając, że panujące warunki są zbliżone do normalności.
Minimum egzystencji jest miarą ubóstwa opracowaną przy pierwszych szerszych badaniach nad ubóstwem w Polsce. Jest to normatywny model wyznaczający niski, „alarmowy” poziom zaspokajania potrzeb, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia oraz rozwoju psychofizycznego człowieka. Uwzględnia on jedynie zaspokojenie potrzeb niezbędnych do przeżycia i zachowania zdrowia, których nie powinno się odkładać w czasie. Wartość minimum egzystencji wyznacza dolny obszar ubóstwa.

Minimum egzystencji w roku 2023 – dane średnioroczne

Translate »
Skip to content