Nowa publikacja Dariusza Zalewskiego „Bez­pieczeństwo soc­jalne Polaków Anal­iza porównawcza”

Udostępnij


Mono­grafia obe­j­muje anal­izę porów­naw­czą sys­temu bez­pieczeństwa soc­jal­nego w powo­jen­nej Polsce, trak­tu­jąc 1989 r. jako szczególną cezurę insty­tucjon­al­nej zmi­any, która przyniosła nowe wyzwa­nia, ale też i nowe możli­wości w wymi­arze jed­nos­tkowym i zbiorowym, oraz nowe sposoby sprosta­nia tym wyzwan­iom na wszys­t­kich poziomach struk­tury społecznej.

Trans­for­ma­cja ustro­jowa w Polsce zbiegła się w cza­sie z kluc­zowymi zmi­anami w poli­tyce społecznej państw Zachod­niej Europy, pole­ga­ją­cymi na redefinicji funkcji państwa opiekuńczego, które staje się mniej opiekuńcze a bardziej rynkowe, mniej hier­ar­chiczne a bardziej sieciowe, mniej inkluzy­wne a bardziej wyk­lucza­jące.

Zwięk­sze­niu skuteczności i efek­ty­wności państwa opiekuńczego w zapewnie­niu bez­pieczeństwa soc­jal­nego ma służyć sys­tem oparty na koop­er­acji państwa, rynku i społeczeństwa oby­wa­tel­skiego. Nie ma w pol­skiej lit­er­aturze zwartych opra­cowań, które obe­j­mowałyby sys­temy bez­pieczeństwa soc­jal­nego w okre­sie PRL i III RP, czego jedną z kon­sek­wencji jest utr­wala­jący się stereo­typ gwarancji powszech­nego bez­pieczeństwa soc­jal­nego, związany z „soc­jal­isty­cznym państ­wem opiekuńczym”, które miało zostać zak­wes­t­ionowane wraz z utr­walaniem się nowych zasad post­soc­jal­isty­cznego porządku społecznego.

Jest możliwość otrzymania książki w wersji papierowej. Osoby zainteresowane proszę o maila: hrm@ipiss.com.pl

Bezpłatna wersja pdf publikacji

Pub­likacja dofi­nan­sowana ze środ­ków budżetu państwa w ramach pro­gramu Min­is­tra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskon­ała Nauka”

Translate »
Skip to content