Odszedł Edward Marek

Udostępnij

Z wielkim żalem żeg­namy Pana Mgr Edwarda Marka zm. 26.04.2012 r.

Ekon­o­mistę i poli­tyka społecznego, wielo­let­niego pra­cown­ika Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, pełniącego w lat­ach 1972–1974 funkcję wicedyrek­tora IPiSS. Po okre­sie pracy w admin­is­tracji rzą­dowej na stanowisku Dyrek­tora Depar­ta­mentu w Min­is­terst­wie Pracy, Płac i Spraw Soc­jal­nych oraz Kon­sula PRL w Lip­sku, ponownie związał się zawodowo z IPiSS jako pra­cownik naukowo-badawczy — spec­jal­ista z zakresu migracji zagranicznych, zwłaszcza migracji Polaków do Niemiec, której to prob­lematyce poświę­cił głębokie stu­dia i anal­izy, zgod­nie z zasadą: migrare humanum est…

Translate »
Skip to content