Ośrodek Big Data

Do głównych zadań Ośrodka Big Data należy:

  1. gro­madze­nie i przetwarzanie zbiorów danych pozyski­wanych z sieci Internet;
  2. wdroże­nie i utrzy­manie sys­temu anal­izy inter­ne­towych ofert pracy;
  3. rozwi­janie kra­jowej mapy zapotrze­bowa­nia na pracę;
  4. opra­cowywanie eksper­tyz tem­aty­cznych na zlece­nie insty­tucji pub­licznych, badawczo-naukowych i prywatnych;
  5. wspieranie prac badaw­czo anal­i­ty­cznych prowad­zonych przez zespoły w struk­turze pio­nów badawczych
Translate »
Skip to content