Ośrodek Modelowania Ekonometrycznego

Do głównych zadań Ośrodka Mod­e­lowa­nia Ekonom­e­trycznego należy:

  1. gro­madze­nie i budowanie zin­te­growanych baz zaw­ier­a­ją­cych dane o różnych aspek­tach życia społeczno-ekonomicznego, w szczegól­ności pod kątem mod­e­lowa­nia pro­cesów społecznych i na rynku pracy;
  2. zbu­dowanie i rozwi­janie infra­struk­tury mod­eli ekonometrycznych;
  3. prowadze­nie analiz symu­la­cyjnych mają­cych na celu dostar­czanie insty­tucjom pub­licznym oceny ex-ante planowanych rozwiązań systemowych;
  4. opra­cowywanie prognoz;
  5. opra­cowywanie eksper­tyz tem­aty­cznych na zlece­nie insty­tucji pub­licznych, badawczo-naukowych i prywatnych;
  6. wspieranie prac badaw­czo anal­i­ty­cznych prowad­zonych przez zespoły w struk­turze pio­nów badawczych.
Translate »
Skip to content