Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


12 maja 2016

Konferencja pt.: Problemy i przeszkody w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników UE oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznegoW związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (FreSsco), nad­zorowanego przez Komisję Europe­jską i koor­dynowanego oraz wykony­wanego przez Uni­w­er­sytet w Gan­dawie, w dniu 24 czer­wca 2016 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie zor­ga­ni­zowano między­nar­o­dową kon­fer­encję pt. “Prob­lemy i przeszkody w korzys­ta­niu z prawa do swo­bod­nego przemieszcza­nia się pra­cown­ików UE oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego związaną z celami tego pro­jektu więcej…

PROGRAM      AGENDA      PREZENTACJA


11 maja 2016

PRZEMIANY RYNKU PRACY W POLSCE, Anna Organiściak-Krzykowska (red.), Marlena Cicha-Nazarczuk (red.)PRZEMIANY RYNKU PRACY W POLSCE
Nowość wydawnicza Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie, Warszawa-Olsztyn 2015
…mono­grafia naukowa pod redakcją Anny Organiściak-Krzykowskiej i Mar­leny Cichej-Nazarczuk pt. “Przemi­any rynku pracy w Polsce” jest zbiorem 20 artykułów naukowych, w których pod­jęto prob­lemy pol­skiego rynku pracy. Złożoność tych prob­lemów, ich rozległe imp­likacje oraz przeo­braże­nia, jakim podle­gają, zna­j­duje odbi­cie w wach­larzu zagad­nień poruszanych przez poszczegól­nych autorów.”
„…artykuły są ważnym doko­naniem z naukowego punktu widzenia. Pod­kreślane niejed­nokrot­nie ich walory teo­re­ty­czne i prak­ty­czne spraw­iają, że tworzą one opra­cow­anie ważne i przy­datne dla naukow­ców, stu­den­tów i prak­tyków życia gospodarczego.”

z recen­zji prof. dr hab. Doroty Kotlorz

Zamów pub­likację przez internet


10 maja 2016

http://ksiegarnia.ipiss.com.pl/index.php?nr_rok=0115Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH PRACODAWCY W INDYWIDUALNYM I ZBIOROWYM PRAWIE PRACY, autorstwa   Marty Derlacz-Wawrowskiej.
Prezen­towana książka jest poświę­cona prob­lematyce ochrony infor­ma­cji poufnych pra­co­dawcy. Infor­ma­cje takie pozyskują w toku pracy pra­cown­icy, a w związku z wykony­waniem usta­wowych uprawnień także przed­staw­iciele pra­cown­ików, w tym zwłaszcza związki zawodowe, rady pra­cown­ików, europe­jskie rady zakład­owe i przed­staw­iciele pra­cown­ików w spółce europe­jskiej i spółdzielni europe­jskiej. W książce ukazano prawne uwarunk­owa­nia środ­ków służą­cych ochronie infor­ma­cji poufnych pra­co­dawcy, zarówno z mocy prawa, jak i wynika­ją­cych z ustaleń stron, tj. umów o zakazie konkurencji i umów o poufności. Pod­jęto także zagad­nie­nie odpowiedzial­ności prawnej pra­cown­ików i ich przed­staw­icieli za narusze­nie obow­iązków związanych z poufnoś­cią. Pub­likacja dostępna jest w Księ­garni Inter­ne­towej IPiSS


2 maja 2016

Zofia Morecka (1919 – 2016)
Odeszła od nas Osoba wyjątkowa; nieoce­niony Nauczy­ciel, zaan­gażowany  Badacz i serdeczny Przy­ja­ciel. Jej długie życie odzwier­cied­lało zarówno dra­maty­czną, jak spoko­jniejszą his­torię naszego kraju. Doras­tała w przed­wo­jen­nej Warsza­wie — na Woli, z którą związana była do końca. Także okres oku­pacji spędz­iła w Warsza­wie, zara­bi­a­jąc na życie pracą robot­nicy fab­rycznej i kraw­cowej. Po wojnie odbu­dowywała stolicę i ksz­tał­ciła się jed­nocześnie, jak więk­szość tego pokole­nia. Stu­dia, rozpoczęte w 1938 r. na Warsza­wskiej Politech­nice, kon­tyn­uowała od 1945 r. na SGH, przyj­mu­jąc po ich zakończe­niu asys­ten­turę w zes­pole prof. Alek­sego Wakara. Po dok­tora­cie przeszła na Uni­w­er­sytet Warsza­wski, na nowy jego kierunek – Wydział Ekonomii Poli­ty­cznej, którego nazwa w lat­ach 70-tych została zmieniona na Wydział Nauk Eko­nom­icznych.   (więcej…)


11 kwietnia 2016

Rada Naukowa Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych z siedz­ibą w Warsza­wie  na pod­stawie ustawy z dnia 30 kwiet­nia 2010 r. o insty­tu­tach badaw­czych (Dz.U. nr 96 poz. 618 ze zm.) oraz roz­porządzenia Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadza­nia konkursu na stanowisko dyrek­tora insty­tutu badaw­czego (Dz.U. nr 215, poz. 1412) ogłasza konkurs na stanowisko dyrek­tora Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Pobierz ogłosze­nie