Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


23 lutego 2021

XXII edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej, I Nagroda ex aequo za pracę pt. „Incom­plete ratio­nal­ity and old-age sav­ings”Zapraszamy do obe­jrzenia trans­misji z prezen­tacji P.T. Lau­re­ata I Nagrody ex aequo najlep­szej pracy mag­is­ter­skiej w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej ze Szkoły Głównej Handlowej

https://www.youtube.com/watch?v=W8i7pU7_7gE


XXII edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej, I Nagroda ex aequo za pracę pt.  „Wyko­rzys­tanie dowodów naukowych w pro­ce­sie tworzenia poli­tyki pub­licznej. Jakoś­ciowa anal­iza porów­naw­cza”Zapraszamy do obe­jrzenia trans­misji z prezen­tacji P.T. Lau­re­ata I Nagrody ex aequo najlep­szej pracy mag­is­ter­skiej w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej z Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Wydział Nauk Poli­ty­cznych i Studiów Międzynarodowych.

https://www.youtube.com/watch?v=W8i7pU7_7gE

 


19 lutego 2021

„Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych – możliwości i ograniczenia” najlepsza rozprawa doktorska w dziedzinie pracy i polityki społecznej z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, nagrodzona I miejscem w XXII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskieZapraszamy do obe­jrzenia trans­misji z prezen­tacji P.T. Lau­re­ata I Nagrody najlep­szej pracy dok­torskiej w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej z Uni­w­er­sytetu Kaz­imierza Wielkiego

https://www.youtube.com/watch?v=W8i7pU7_7gE


8 lutego 2021

 Projekt pn. Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego
W dni­ach 5, 12, 19 i 26 lutego 2021 r. eksperci Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych orga­nizują w try­bie online w 1-dniowe warsz­taty mające na celu  potwierdze­nie uzyskanych w trak­cie pro­jektu kom­petencji, wymi­anę doświad­czeń i pod­sumowanie real­iza­cji indy­wid­u­al­nych sce­nar­iuszy testowa­nia oraz wypra­cow­anie zale­ceń i rekomen­dacji do ostate­cznej wer­sji mod­elu współpracy jak też zmian o charak­terze sys­te­mowym w obszarze ekonomii społecznej. Warsz­taty kierowane są do ekspertów ds. testowa­nia zatrud­nionych w Klubach i Cen­trach Inte­gracji Społecznej w ramach pro­jektu „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” finan­sowanego ze środ­ków PO WER i zakońc­zone są uzyskaniem certyfikatu.Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych real­izuje pro­jekt pn. „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” – w part­nerst­wie z Sylpo Sys­tem sp. z o. o. z Lublina (lider pro­jektu), Janowskim Sto­warzysze­niem Niesienia Pomocy „Humanus” i Państ­wową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.


26 stycznia 2021

Plan dla Pracy i RozwojuW dniu 25 sty­cz­nia 2021 r. o godz. 11.30 odbyła się wideokon­fer­encja doty­cząca „Planu dla Pracy i Roz­woju” zor­ga­ni­zowana przez Min­is­terstwo Roz­woju, Pracy i Tech­nologii, z udzi­ałem Pana Pre­miera Jarosława Gow­ina. W wideokon­fer­encji uczest­niczyli kierown­icy Jed­nos­tek Nad­zorowanych i Podległych. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych reprezen­towała Pani dr Elż­bi­eta Bojanowska Dyrek­tor IPiSS. Więcej infor­ma­cji na stronie Min­is­terstwa Roz­woju, Pracy i Technologii