Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


4 marca 2016

Z głębokim smutkiem i poczu­ciem straty żeg­namy zmarłego Pro­fe­sora Kaz­imierza Dok­tora, naszego wielo­let­niego współpra­cown­ika, kolegę i przy­ja­ciela. Od początku ist­nienia dwu­miesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” Pro­fe­sor akty­wnie uczest­niczył  zarówno w pra­cach Rady Pro­gramowej, której był Prze­wod­niczą­cym, jak i Kolegium Redak­cyjnego, istot­nie wpły­wa­jąc na ksz­tał­towanie pro­filu pisma, m.in. poprzez udział w dyskus­jach redak­cyjnych oraz recen­zowanie artykułów przysłanych do redakcji


19 lutego 2016

W dniu 17 marca 2016 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zował między­nar­o­dowe  Sem­i­nar­ium pt.:  „Insty­tucje zabez­pieczenia społecznego osób starszych”. Sem­i­nar­ium odbyło się w Warsza­wie w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” przy ul. Bolesława Limanowskiego 23. więcej…

pro­gram


25 stycznia 2016

Konferencja pt.: "Polityka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w latach 2015-2035", 22 stycznia 201622 sty­cz­nia 2016 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zował kon­fer­encję pt.: “Poli­tyka społeczna wobec starzenia się i starości w Polsce w lat­ach 2015–2035″, która odbyła się w Warsza­wie w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log”  więcej.…

pro­gram        prezen­tacja do pobra­nia w PDF  Pobierz plik »


18 grudnia 2015

W dniu 17 grud­nia 2015 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” MPiPS wręc­zono nagrody i wyróżnienia Lau­re­atom XVII edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie prob­lemów pracy i poli­tyki społecznej więcej…


16 grudnia 2015

Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi15 grud­nia 2015 r. w Pałacu Lubomirs­kich -  siedz­i­bie Busi­ness Cen­tre Club w Warsza­wie odbyła się Gala wręczenia nagród w XVI edy­cji Konkursu LZZL. Kapituła Nagrody Konkursu uhonorowała 9 firm, zostały również wręc­zone Cer­ty­fikaty “Pro­fesjon­alne ZZL przyz­nano je 11 fir­mom.   więcej…
NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA W OBSZARZE ZZL W FIRMACH UCZESTNICZĄCYCH W XVI EDYCJI KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

LAUREACI
CERTYFIKATYPROFESJONALNE ZZL
 Certyfikaty "Profesjonalne ZZL" przyznane w 2015