Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


12 marca 2021

Zgłoś się na SZCEPIENIEZgłoś się na szczepi­e­nie prze­ciw COVID-19  przez formularz

Uwaga! Dajemy pier­wszeństwo w rejes­tracji osobom najs­tarszym, ale to nie znaczy, że jeśli miną podane ter­miny, seniorzy z danej grupy wiekowej nie będą mogli zapisać się później.

Przykład: jeśli 69-latek nie zare­jestruje się na szczepi­e­nie w dni­ach 11–13 marca, nadal będzie mógł to zro­bić w późniejszym terminie.

  • Zgłoś się przez for­mu­larz – zosta­niesz sprawniej obsłużony
Rejes­tracja będzie real­i­zowana zgod­nie z harmonogramem
DATA GRUPA
11.03 — 13.03 Rocznik 1952
18.03 — 20.03 Rocznik 1952 — 1954
22.03 — 24.03 Rocznik 1952 — 1956
25.03 — 27.03 Grupa 70+

11 marca 2021

JAK PRACODAWCY MOGĄ WZMOCNIĆ GODNOŚĆ W PRACY. WYBRANE WYNIKI BADAŃ FOB - referat wygłoszony przez Pana Miłosza Marchlewicza z Forum Odpowiedzialnego Biznesu podczas debaty nt. Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, która odbyła się 04 marca 2021 r.

Zapraszamy do obe­jrzenia pod­czas IV. Debaty wys­tąpi­enia Pana Miłosza March­lewicza, przed­staw­iciela Sto­warzyszenia Forum Odpowiedzial­nego Biz­nesu – pro­mu­jącego wymi­anę doświad­czeń z zakresu społecznej odpowiedzial­ności biz­nesu i zrównoważonego rozwoju (…)

https://debaty.ipiss.com.pl/…/8-godna-praca-wyraz…


10 marca 2021

CSR – JAK TO ROBIĄ NAJLEPSI? NAJLEPSZE PRAKTYKI LAUREATÓW KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI - referat wygłoszony przez dr Annę Jawor-Joniewicz podczas debaty pt. „Godna praca – wyraz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu” 4 marca 2021 r.Dąże­nie do zapewnienia god­nej pracy opiera się w fir­mach uczest­niczą­cych w Konkur­sie Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi na trzech fila­rach: part­ner­skim trak­towa­niu pra­cown­ików, zarządza­niu różnorod­noś­cią oraz dbałości o utrzy­manie równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem oso­bistym”. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z wys­tąpi­e­niem dr Anny Jawor-Joniewicz.

https://debaty.ipiss.com.pl/…/8-godna-praca-wyraz…


9 marca 2021
 

Pani dr Katarzynie Sołkowicz

najgłęb­sze wyrazy współczu­cia z powodu śmierci

Ojca

składają
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych

 


GODNA PRACA – WYMIAR RYNKOWY I ORGANIZACYJNYGODNA PRACAWYMIAR RYNKOWY I ORGANIZACYJNY

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z wystąpieniem/referatem wprowadza­ją­cym dr. hab. Łukasza Sienkiewicza, prof. uczelni – Politech­nika Gdańska do IV. Debaty orga­ni­zowanej przez IPiSS w ramach „Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – Między nauką a praktyką”

https://debaty.ipiss.com.pl/…/8-godna-praca-wyraz…