Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Pro­fe­sor Marek Bed­narski: szansą dla Pol­ski
jest wejś­cie na rynki pod­dostawcy zaawan­sowanych tech­no­log­icznie pro­duk­tów (MediaRoom)

Trans­misja:15 listopada 2021 r., godz­ina 11.00
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja

Zapraszamy na wideokon­fer­encję pt.: Pol­ski rynek pracy w per­spek­ty­wie najbliższych lat,
15 listopada 2021 r., godz­ina 11.00.

Udział biorą: prof. dr hab. Marek Bed­narski, Seg­men­tacja rynku pracy w Polsce. Jakie wnioski z badań poprzedza­ją­cych pan­demię można wys­nuć dla nieodległej przyszłości
dr hab. Zbig­niew Klim­iuk, prof. IPiSS, Wpływ zmian struk­tu­ral­nych w gospo­darce oraz w prze­myśle spowodowanych poli­tyką prze­mysłową na rynek pracy. Przy­padek Pol­ski na tle doświad­czeń zagranicznych
dr Iwona Kukulak-Dolata, adi­unkt IPiSS, Jakiej potrze­bu­jemy insty­tucjon­al­nej obsługi rynku pracy?
dr Anna Dzi­urny, IPiSS, Prog­noza popytu na rynku pracy w Polsce
dr Iwona Poli­w­czak, IPiSS, Bezrobo­cie w Polsce dziś i jutro


Zapraszamy na wideokon­fer­encję pt.: Zawody i kom­pe­tencje przyszłości – impuls roz­wo­jowy dla pol­skiej gospo­darki, 19 października, godz. 12.00.
Udział biorą: dr hab. Urszula Jeruszka, prof. IPiSS — “Zawody i kwal­i­fikacje przyszłości – wyzwanie dla sys­temu szkol­nictwa branżowego”, dr Anna Jawor-Joniewicz, adi­unkt IPiSS — “Automatyza­cja pracy – szansa czy zagroże­nie dla rynku pracy?”, Maciej Gruza, ekspert ds. sys­temów kwal­i­fikacji IPiSS — “Szkole­nie i ksz­tałce­nie zawodowe przyszłości – jak przy­go­tować się do zmian zachodzą­cych na rynku pracy”, Marcin Budzewski, Insty­tut Analiz Rynku Pracy — “Nowe kom­pe­tencje w prze­myśle motoryzacyjnym”

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja


15 wrześ­nia 2021 roku Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości oraz Min­is­terstwo Roz­woju i Tech­nologii rozpoczy­nają cykl eduka­cyjnych wideokon­fer­encji dla przedsiębiorców.

#idearoz­wo­ju­biz­nesu – star­tuje cykl eduka­cyjnych spotkań online

Spotka­nia będą poświę­cone paki­etowi rozwiązań przy­go­towanych przez rząd, które wesprą właś­ci­cieli firm w prowadze­niu dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, również tych które zostały dotknięte skutkami pan­demii. Kon­fer­encje z cyklu #idearoz­wo­ju­biz­nesu będą trans­mi­towane „na żywo” na stronie inter­ne­towej www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeni­ach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Part­nerami mery­to­rycznymi cyklu wideokon­fer­encji „#idearoz­wo­ju­biz­nesu” są Min­is­terstwo Finan­sów, Kra­jowa Admin­is­tracja Skar­bowa, Min­is­terstwo Fun­duszy i Poli­tyki Region­al­nej, Agencja Roz­woju Prze­mysłu, Urząd Zamówień Pub­licznych, Bank Gospo­darstwa Kra­jowego, Zakład Ubez­pieczeń Społecznych, Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju, Kor­po­racja Ubez­pieczeń Kredytów Eksportowych, Pol­ska Agencja Inwest­y­cji i Handlu, Plat­forma Prze­mysłu Przyszłości, Urząd Paten­towy Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Urząd Dozoru Tech­nicznego, Główny Urząd Miar i Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patron­ami medi­al­nymi cyklu są: Pol­ska Agencja Pra­sowa, Pol­sat News oraz Pol­ska Press.
Infor­ma­cja pra­sowa Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości oraz Min­is­terstwo Roz­woju i Tech­nologii
Więcej infor­ma­cji


PLATFORMA DEBAT O POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ

Por­tal DPPS pow­stał w ramach pro­jektu w odpowiedzi na potrzebę upowszech­nienia wyników najnowszych badań naukowych, w tym prowad­zonych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (IPiSS) oraz pod­niesie­nie poziomu wiedzy o proce­sach warunk­u­ją­cych prowadze­nie poli­tyki społecznej wśród badaczy, stu­den­tów oraz przede wszys­tkim na styku nauki i poli­tyki. Umożli­wia on akty­wne uczest­nictwo w debat­ach on-line osobom z różnych regionów kraju, pochodzą­cych z różnych środowisk (przed­staw­iciele władz cen­tral­nych, region­al­nych, lokalnych, naukowcy, stu­denci) oraz zadawanie pytań, tym samym przy­czy­ni­a­jąc się do wymi­any wiedzy, poglądów a także dal­szych dyskusji doty­czą­cych poruszanych problemów.

Zapraszamy 30 wrześ­nia 2021 r. na debatę pt.: Wyzwa­nia poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin PROGRAM DEBATY


XXIII edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uru­chomiona!!!

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2020 i 2021, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień dok­tora. Przed­miotem konkursu są prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, wiec­zorowych i zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w językach pol­skim lub ang­iel­skim. Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są nagrodami.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 8 października 2021 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.


21 września 2020

W dniu 12 wrześ­nia 2020 r. uczest­nicy Pro­jektu “Potenc­jały – nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz” (prof. Kaz­imierz Frieske, dr Dar­iusz Zalewski) wzięli udział w uroczystym Forum Orga­ni­za­cji Pozarzą­dowych ROSA powiatów prza­s­nyskiego, makowskiego i ciechanowskiego oraz w pan­elu dyskusyjnym poświę­conym rozwiązy­wa­niu lokalnych prob­lemów społecznych w ramach współpracy między­sek­torowej. Forum odbyło się w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Prza­s­nyszu przy ul. J. Dąbrowskiego 3  i zgro­madz­iło liczną rzeszę lokalnych dzi­ałaczy społecznych oraz władze miasta i powiatu Prza­s­nysz. więcej...


19 września 2020

Projekt ”Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie mieście Przasnysz”

Inauguracyjne spotkanie Rady Modelu, 10 lipca 2020 r., podczas którego Burmistrz Przasnysza wręczył członkom nominacje do Rady Modelu.10 lipca 2020 r. odbyło się inau­gu­ra­cyjne posiedze­nie Rady Mod­elu powołanej w ramach pro­jektu „Potenc­jały – nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz”, którego lid­erem jest Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych, nato­mi­ast Miasto Prza­s­nysz part­nerem. Rada Mod­elu liczy 14 członków i została powołana Zarządze­niem nr 65/2020 Bur­mistrza Prza­s­nysza z dnia 9 lipca 2020 r. Główne zada­nia Rady Mod­elu to pełnie­nie funkcji monitorująco-informacyjnej, kon­sul­ta­cyjnej i koor­dy­na­cyjnej. Spotka­nia Rady Mod­elu odby­wać się będą w zależności od potrzeb, nie rzadziej jed­nak niż raz na kwartał. więcej…

Projekt "Potencjały – Nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz"


17 września 2020

XXII edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznejSzanowni Państwo!

Przy­pom­i­namy, że trwa XXII edy­cja Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie.
Do 19 października 2020 r. można zgłaszać prace obro­nione w 2019 i 2020 r. Konkurs orga­nizuje Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych. Uroczys­tej Gali wręczenia nagród patronuje Min­is­ter Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej. Szczegóły na stronie internetowej

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY DOKTORSKIEJ          FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY   MAGISTERSKIEJ


17 sierpnia 2020

Debata pt. „Bezpieczeństwo finansowe systemu ubezpieczeń społecznych w kontekście sytuacji na rynku pracy i sytuacji demograficznej”, 3-09-2020Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych rozpoczął nowy pro­jekt pn. Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.
W dniu 3 wrześ­nia 2020 r. w godz. 10–14, na żywo w Internecie https://debaty.ipiss.com.pl/ odbędzie się pier­wsza debata na temat „Bez­pieczeństwa finan­sowego sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”.  ZAPRASZAMY     PROGRAM

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA TRANSMISJI Z DEBATY13 lipca 2020

„Zatrudniaj legalnie!” bezpłatne szkolenie w formie on-line dla pracodawców

„Zatrud­niaj legal­nie!” to nowa oferta szkole­niowa dedykowana pra­co­daw­com, którzy chcą dowiedzieć się, jak zatrud­nić pra­cown­ików w sposób legalny i jakie korzyści z tego płyną.

To krótkie, inter­ak­ty­wne szkole­nie, które w przys­tępny sposób wyjaśni m.in.:

  • jakie korzyści są związane z legal­nym zatrud­ni­an­iem pra­cown­ików w tym osób z niepełnosprawnością,
  • w jaki sposób można sprawnie przeprowadzić pro­ces zatrud­ni­a­nia nowego pra­cown­ika i dopełnić wszys­t­kich for­mal­ności z tym związanych. więcej…