Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


24 lutego 2021

PLAN DLA PRACY I ROZWOJU - Praca - Rozwój - Bezpieczeństwo - Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii - luty 2021Pan­demia zmieniła świat, jaki znal­iśmy. Dlat­ego potrzebny nam jest nowy plan, aby polscy pra­cown­icy i firmy znowu mogli poczuć się bez­piecznie. Dzięki konkret­nemu i pewnemu planowi, warunki prowadzenia dzi­ałal­ności gospo­dar­czej w naszym kraju staną się przewidy­walne. Plan kon­cen­truje się na pracy i roz­woju. Praca, bo w cza­sach kryzysu przede wszys­tkim musimy zapewnić byt pol­skim rodzi­nom i przetr­wanie pol­skim fir­mom. I rozwój, ponieważ kryzys i pan­demia kiedyś miną i dlat­ego już teraz musimy myśleć o przyszłości, o jak najszyb­szym powro­cie naszej gospo­darki na ścieżkę wzrostu – powiedział pre­mier Jarosław Gowin.

Bezpośred­nia pomoc, nowy kierunek, impuls dla roz­woju to obszary dzi­ałań pod­ję­tych w ramach  Planu dla Pracy i Roz­woju.
Pełna lista instru­men­tów real­iza­cji Planu zna­j­duje się na stronie: LiczaSieKonkrety.gov.pl.

za: /www.parp.gov.pl

#PlanD­laPra­cyiRoz­woju  #Licza­SieKonkrety


23 lutego 2021

XXII edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej, I Nagroda ex aequo za pracę pt. „Incom­plete ratio­nal­ity and old-age sav­ings”Zapraszamy do obe­jrzenia trans­misji z prezen­tacji P.T. Lau­re­ata I Nagrody ex aequo najlep­szej pracy mag­is­ter­skiej w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej ze Szkoły Głównej Handlowej

https://www.youtube.com/watch?v=W8i7pU7_7gE


XXII edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej, I Nagroda ex aequo za pracę pt.  „Wyko­rzys­tanie dowodów naukowych w pro­ce­sie tworzenia poli­tyki pub­licznej. Jakoś­ciowa anal­iza porów­naw­cza”Zapraszamy do obe­jrzenia trans­misji z prezen­tacji P.T. Lau­re­ata I Nagrody ex aequo najlep­szej pracy mag­is­ter­skiej w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej z Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego, Wydział Nauk Poli­ty­cznych i Studiów Międzynarodowych.

https://www.youtube.com/watch?v=W8i7pU7_7gE

 


19 lutego 2021

„Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych – możliwości i ograniczenia” najlepsza rozprawa doktorska w dziedzinie pracy i polityki społecznej z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, nagrodzona I miejscem w XXII edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskieZapraszamy do obe­jrzenia trans­misji z prezen­tacji P.T. Lau­re­ata I Nagrody najlep­szej pracy dok­torskiej w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej z Uni­w­er­sytetu Kaz­imierza Wielkiego

https://www.youtube.com/watch?v=W8i7pU7_7gE


8 lutego 2021

 Projekt pn. Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego
W dni­ach 5, 12, 19 i 26 lutego 2021 r. eksperci Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych orga­nizują w try­bie online w 1-dniowe warsz­taty mające na celu  potwierdze­nie uzyskanych w trak­cie pro­jektu kom­petencji, wymi­anę doświad­czeń i pod­sumowanie real­iza­cji indy­wid­u­al­nych sce­nar­iuszy testowa­nia oraz wypra­cow­anie zale­ceń i rekomen­dacji do ostate­cznej wer­sji mod­elu współpracy jak też zmian o charak­terze sys­te­mowym w obszarze ekonomii społecznej. Warsz­taty kierowane są do ekspertów ds. testowa­nia zatrud­nionych w Klubach i Cen­trach Inte­gracji Społecznej w ramach pro­jektu „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” finan­sowanego ze środ­ków PO WER i zakońc­zone są uzyskaniem certyfikatu.Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych real­izuje pro­jekt pn. „Nowy model współpracy insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” – w part­nerst­wie z Sylpo Sys­tem sp. z o. o. z Lublina (lider pro­jektu), Janowskim Sto­warzysze­niem Niesienia Pomocy „Humanus” i Państ­wową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie.