Polska flagaInsty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


3 czerwca 2014
Logo CPS Dialog Logo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego zor­ga­ni­zowały debatę nt.: „Oby­wa­tel­ska par­ty­cy­pacja – mig­otanie idei?”. Spotkanie odbyło się w dniu 23 czer­wca 2014 r. w siedz­i­bie Cen­trum na ul. Limanowskiego 23 w Warsza­wie więcej…

OFERTA NOCLEGOWA CPS — Dialog


2 czerwca 2014

W dniu 25 czer­wca 2014 r. w Warsza­wie w sali kon­fer­en­cyjnej Gale­ria I, II, III Radis­son Blu Sobieski Hotel Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zował między­nar­o­dową kon­fer­encję pt.: “Sys­tem prognostyczno-informacyjny zatrud­nienia w Polsce”. Była  to ostat­nia z cyklu trzech kon­fer­encji przewidzianych w real­iza­cji zada­nia 2. Opra­cow­anie zin­te­growanego sys­temu prognostyczno-informacyjnego umożli­wia­jącego prog­no­zowanie zatrud­nienia pod­jętego w ramach pro­jektu “Anal­iza pro­cesów zachodzą­cych na pol­skim rynku pracy i w obszarze inte­gracji społecznej w kon­tekś­cie prowad­zonej poli­tyki gospo­dar­czej” współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej z Pro­gramu Oper­a­cyjnego Kap­i­tał Ludzki. Pro­jekt real­izuje Cen­trum Roz­woju Zasobów Ludz­kich (lider) oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (part­ner) więcej .…


7 maja 2014
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Polska Akademia Nauk Logo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń, Uni­w­er­sytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz­tynie oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zapraszają do udzi­ału  w V Ogólnopol­skiej Kon­fer­encji Naukowo-Dydaktycznej pod patronatem Pol­skiej Akademii Nauk pt.:  “Rynek pracy i ubez­pieczenia w dobie innowacji”,  kon­fer­encja odbędzie się w dni­ach 9–10  wrześ­nia 2014 r. w Olsz­tynie.
Celem kon­fer­encji jest wymi­ana myśli naukowej, zmierza­jąca do oceny czyn­ników społecznych i gospo­dar­czych odd­zi­ału­ją­cych na rynek pracy i rynek ubez­pieczeniowy w dobie innowacji. Pon­adto, celem tym jest zapoz­nanie z niniejszą tem­atyką członków kół naukowych oraz stu­den­tów studiów dok­toranc­kich.
Zgłosze­nie uczest­nictwa w kon­fer­encji prosimy kierować bezpośred­nio na  adres sekre­tariatu komitetu orga­ni­za­cyjnego lub adres poczty elek­tron­icznej:
Kat­e­dra Poli­tyki Społecznej i Ubez­pieczeń, ul. Ocza­powskiego 4,  10–719 Olsz­tyn
tel. / faks: (89) 523–43– 48;
e-mail: kps@uwm.edu.pl


14 kwietnia 2014
Logo CPS Dialog Logo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

W dniu 25 kwiet­nia 2014 r. Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały  kon­fer­encję pt.:  „Reforma pub­licznych służb zatrud­nienia – mity i realia”  więcej…

OFERTA NOCLEGOWA CPS — Dialog


14 marca 2014

Logo CPS Dialog

W dniu 14 marca 2014 r. Min­is­terstwo Pracy i Poli­tyki Społecznej oraz Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego zor­ga­ni­zowało kon­fer­encję pt.: Rodz­ice na rynku pracy – różne wyzwa­nia, wspólne per­spek­tywy”.
W kon­fer­encji wziął udział Min­is­ter Pracy i Poli­tyki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Pod­sekre­tarz Stanu w MPiPS Radosław Mleczko, a także prof. Irena E. Kotowska z Insty­tutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Hand­lowej. Nie zabrakło też głosu prak­tyka, czyli Sto­warzyszenia Matek Pier­wszego Kwartału. Do udzi­ału w pan­elu dyskusyjnym zapros­zono przed­staw­icieli part­nerów społecznych, a także orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz innych insty­tucji zain­tere­sowanych sze­roko poję­tym dialo­giem społecznym i oby­wa­tel­skim. Po raz pier­wszy w CPS “Dia­log” pow­i­tano niecodzi­en­nych gości — dzieci Matek Pier­wszego Kwartału.  więcej …

OFERTA NOCLEGOWA CPS — Dialog