Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


16 grudnia 2015

Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi15 grud­nia 2015 r. w Pałacu Lubomirs­kich -  siedz­i­bie Busi­ness Cen­tre Club w Warsza­wie odbyła się Gala wręczenia nagród w XVI edy­cji Konkursu LZZL. Kapituła Nagrody Konkursu uhonorowała 9 firm, zostały również wręc­zone Cer­ty­fikaty “Pro­fesjon­alne ZZL przyz­nano je 11 fir­mom.   więcej…
NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA W OBSZARZE ZZL W FIRMACH UCZESTNICZĄCYCH W XVI EDYCJI KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

LAUREACI
CERTYFIKATYPROFESJONALNE ZZL
 Certyfikaty "Profesjonalne ZZL" przyznane w 2015

8 grudnia 2015

Z głębokim żalem żeg­namy naszą trag­icznie zmarłą  Koleżankę prof nadzw. dr hab. Bożenę Kołaczek

prof nadzw. dr hab. Bożena Kołaczek

W dniu 7 grud­nia 2015 r. zmarła trag­icznie dr hab. prof. w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych Bożena Kołaczek
Była z nami ponad trzy­dzieści lat…
W Insty­tu­cie rozpoczęła swoją kari­erę naukową, którą od  mag­is­tra ekonomii doprowadz­iła do stop­nia dok­tora habil­i­towanego nauk eko­nom­icznych, prze­chodząc drogę od stanowiska asys­tenta do stanowiska pro­fe­sora.
Autorka licznych pub­likacji mono­graficznych, artykułów  i refer­atów naukowych poświę­conych warunkom życia rodzin, poli­tyce rodzin­nej, prob­le­mom rynku pracy, osobom  niepełnosprawnym.

Każde osiąg­niecie naukowe było dla niej źródłem radości, którą dzieliła się z nami…

Osoba niezwykle solidna i pra­cowita, o czym świad­czy jej dorobek naukowy,  jak również otwartość na  propozy­cje uczest­nictwa w licznych pro­jek­tach i zada­ni­ach badawczych.

 Wrażliwa na losy innych, głęboko angażowała się w  rozwiązy­wanie różnych prob­lemów,  m.in. dzi­ała­jąc  akty­wnie w zakład­owej orga­ni­za­cji związkowej.

Na Bożenkę zawsze można było liczyć…

W ostat­nich 3 lat­ach była Kierown­ikiem Ośrodka Ksz­tałce­nia i Pro­gramu Dok­toranck­iego IPiSS. Dzieliła się z uczest­nikami swoją wiedzą, a przede wszys­tkim otaczała ich  życ­zli­woś­cią i wprost matczyną opieką.

Trag­iczny wypadek prz­er­wał linię Jej życia. Trudno nam w to uwierzyć, jeszcze trud­niej – pogodzić się z tym.

Pozostanie w naszej pamięci i w naszych  sercach…

                                                                          Koleżanki i koledzy z Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych


27 listopada 2015

konferencja pt.: Strefa euro – idea, praktyka, problemy i społeczny wymiar integracji,8 grud­nia 2015 r. odbyła się trze­cia kon­fer­encja z cyklu: Społeczne i gospo­dar­cze kon­sek­wencje wejś­cia Pol­ski do strefy euro zor­ga­ni­zowana przez Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych pt.: Strefa euro – idea, prak­tyka, prob­lemy i społeczny wymiar inte­gracji    więcej…


20 października 2015

Medal 50-lecia Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego przyz­nany prof. dr hab. Stanisławie Borkowskiej

Medal 50-lecia  Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego przyznany prof. dr hab.Stanisławie BorkowskiejMamy zaszczyt poin­for­mować, że Pani prof. zw. dr hab. Stanisława Borkowska została odz­nac­zona medalem 50-lecia przez Dziekana i Radę Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego Uni­w­er­sytetu Łódzkiego w 50. rocznicę pow­sta­nia Wydzi­ału. Medal jest wyrazem uzna­nia za pracę i zaan­gażowanie na rzecz Wydzi­ału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!


10 października 2015

Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki
Z satys­fakcją i radoś­cią mogę powiadomić P.T. Koleżanki i Kolegów, że — stosownie do infor­ma­cji zamieszc­zonych na stronach Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych utrzy­mał, a nawet nieco poprawił, swoją pozy­cję w rankingu jed­nos­tek naukowych. Oznacza to, że nadal jesteśmy zak­wal­i­fikowani do kat­e­gorii A zaś z uwagi na łączną punk­tację loku­jemy się na czwartym miejscu wśród jed­nos­tek naukowych w zakre­sie nauk eko­nom­icznych. Od najlep­szych, tj. od Kolegium Analiz Eko­nom­icznych SGH czy Wydzi­ału Nauk Eko­nom­icznych UW dzieli nas jeszcze sporo punk­tów, ale — ad augusta per angusta! Bardzo uprze­jmie dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny para­me­trycznej. To nasz zbiorowy sukces.

Kaz­imierz W. Frieske