Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


24 sierpnia 2015

Do końca lipca 2015 r. trwały prowad­zone przez Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego kon­sul­tacje doty­czące zmian w zasadach para­me­tryza­cji jed­nos­tek naukowych. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych wziął udział  w tych kon­sul­tac­jach i sfor­mułował uwagi doty­czące pro­jektu Roz­porządzenia Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego w sprawie kry­ter­iów i trybu przyz­nawa­nia kat­e­gorii naukowej jed­nos­tkom naukowym.
Opinie wyrażone w odpowied­nim piśmie skierowane do Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego wsparł również Insty­tut Roz­woju Służb Społecznych.
Pod­sta­wowa teza kry­ty­czna tej opinii zmierzała do wskaza­nia na to, że uni­w­er­sal­iza­cja kry­ter­iów oceny jed­nos­tek naukowych musi prowadzić do zaciera­nia różnic doty­czą­cych ich funkcji i zadań w życiu pub­licznym.
Pełny tekst opinii Komisji Rady Naukowej IPiSS w załączeniu  pobierz plik w pdf


31 lipca 2015

Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki

Z ogromną przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że w dniu 31 lipca 2015 r.  Prezy­dent RP Bro­nisław Komorowski wręczył akt nom­i­nacji na pro­fe­sora Pani dr hab. Gertrudzie Uścińskiej z  Zakładu Prawa Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego IPiSS, pra­cown­ika Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego.   Serdecznie grat­u­lu­jemy!!!

31.07.2015 Warszawa. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta RP.. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP31.07.2015 Warszawa. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta RP.. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

31.07.2015 Warszawa. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez prezydenta RP.. foto: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP


28 lipca 2015

Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami LudzkimiRuszyła XVI edy­cja Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

28 lipca 2015 r. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zain­au­gurował XVI edy­cję Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi więcej…

Inwest­owanie w kap­i­tał ludzki gwarancją sukcesu firmy!

youtubelogo Lajkuj nas

29 czerwca 2015

Konferencja pt. „Ubezpieczenia społeczne w sferze euro”. 9 lipca 2015W dniu 9 lipca 2015 r. odbyła się kon­fer­encja pt. „Ubez­pieczenia społeczne w sferze euro” zor­ga­ni­zowana przez Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych więcej…       pro­gram


5 maja 2015

Międzynarodowa konferencja pt. Polskie i niemieckie perspektywy swobody przepływu pracowników i prawa do zabezpieczenia społecznego. Problemy delegowania. Problemy opieki długoterminowej, 19-06-2015 r.

W dniu 19 czer­wca 2015 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” w Warsza­wie odbyła się między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt.: “Pol­skie i niemieckie per­spek­tywy swo­body przepływu pra­cown­ików i prawa do zabez­pieczenia społecznego.  Prob­lemy dele­gowa­nia. Prob­lemy opieki dłu­goter­mi­nowej”   więcej…

Pobierz prezen­tację