Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Pro­fe­sor Marek Bed­narski: szansą dla Pol­ski
jest wejś­cie na rynki pod­dostawcy zaawan­sowanych tech­no­log­icznie pro­duk­tów (MediaRoom)

Trans­misja:15 listopada 2021 r., godz­ina 11.00
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja

Zapraszamy na wideokon­fer­encję pt.: Pol­ski rynek pracy w per­spek­ty­wie najbliższych lat,
15 listopada 2021 r., godz­ina 11.00.

Udział biorą: prof. dr hab. Marek Bed­narski, Seg­men­tacja rynku pracy w Polsce. Jakie wnioski z badań poprzedza­ją­cych pan­demię można wys­nuć dla nieodległej przyszłości
dr hab. Zbig­niew Klim­iuk, prof. IPiSS, Wpływ zmian struk­tu­ral­nych w gospo­darce oraz w prze­myśle spowodowanych poli­tyką prze­mysłową na rynek pracy. Przy­padek Pol­ski na tle doświad­czeń zagranicznych
dr Iwona Kukulak-Dolata, adi­unkt IPiSS, Jakiej potrze­bu­jemy insty­tucjon­al­nej obsługi rynku pracy?
dr Anna Dzi­urny, IPiSS, Prog­noza popytu na rynku pracy w Polsce
dr Iwona Poli­w­czak, IPiSS, Bezrobo­cie w Polsce dziś i jutro


Zapraszamy na wideokon­fer­encję pt.: Zawody i kom­pe­tencje przyszłości – impuls roz­wo­jowy dla pol­skiej gospo­darki, 19 października, godz. 12.00.
Udział biorą: dr hab. Urszula Jeruszka, prof. IPiSS — “Zawody i kwal­i­fikacje przyszłości – wyzwanie dla sys­temu szkol­nictwa branżowego”, dr Anna Jawor-Joniewicz, adi­unkt IPiSS — “Automatyza­cja pracy – szansa czy zagroże­nie dla rynku pracy?”, Maciej Gruza, ekspert ds. sys­temów kwal­i­fikacji IPiSS — “Szkole­nie i ksz­tałce­nie zawodowe przyszłości – jak przy­go­tować się do zmian zachodzą­cych na rynku pracy”, Marcin Budzewski, Insty­tut Analiz Rynku Pracy — “Nowe kom­pe­tencje w prze­myśle motoryzacyjnym”

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja


15 wrześ­nia 2021 roku Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości oraz Min­is­terstwo Roz­woju i Tech­nologii rozpoczy­nają cykl eduka­cyjnych wideokon­fer­encji dla przedsiębiorców.

#idearoz­wo­ju­biz­nesu – star­tuje cykl eduka­cyjnych spotkań online

Spotka­nia będą poświę­cone paki­etowi rozwiązań przy­go­towanych przez rząd, które wesprą właś­ci­cieli firm w prowadze­niu dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, również tych które zostały dotknięte skutkami pan­demii. Kon­fer­encje z cyklu #idearoz­wo­ju­biz­nesu będą trans­mi­towane „na żywo” na stronie inter­ne­towej www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeni­ach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Part­nerami mery­to­rycznymi cyklu wideokon­fer­encji „#idearoz­wo­ju­biz­nesu” są Min­is­terstwo Finan­sów, Kra­jowa Admin­is­tracja Skar­bowa, Min­is­terstwo Fun­duszy i Poli­tyki Region­al­nej, Agencja Roz­woju Prze­mysłu, Urząd Zamówień Pub­licznych, Bank Gospo­darstwa Kra­jowego, Zakład Ubez­pieczeń Społecznych, Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju, Kor­po­racja Ubez­pieczeń Kredytów Eksportowych, Pol­ska Agencja Inwest­y­cji i Handlu, Plat­forma Prze­mysłu Przyszłości, Urząd Paten­towy Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Urząd Dozoru Tech­nicznego, Główny Urząd Miar i Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patron­ami medi­al­nymi cyklu są: Pol­ska Agencja Pra­sowa, Pol­sat News oraz Pol­ska Press.
Infor­ma­cja pra­sowa Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości oraz Min­is­terstwo Roz­woju i Tech­nologii
Więcej infor­ma­cji


PLATFORMA DEBAT O POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ

Por­tal DPPS pow­stał w ramach pro­jektu w odpowiedzi na potrzebę upowszech­nienia wyników najnowszych badań naukowych, w tym prowad­zonych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (IPiSS) oraz pod­niesie­nie poziomu wiedzy o proce­sach warunk­u­ją­cych prowadze­nie poli­tyki społecznej wśród badaczy, stu­den­tów oraz przede wszys­tkim na styku nauki i poli­tyki. Umożli­wia on akty­wne uczest­nictwo w debat­ach on-line osobom z różnych regionów kraju, pochodzą­cych z różnych środowisk (przed­staw­iciele władz cen­tral­nych, region­al­nych, lokalnych, naukowcy, stu­denci) oraz zadawanie pytań, tym samym przy­czy­ni­a­jąc się do wymi­any wiedzy, poglądów a także dal­szych dyskusji doty­czą­cych poruszanych problemów.

Zapraszamy 30 wrześ­nia 2021 r. na debatę pt.: Wyzwa­nia poli­tyki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin PROGRAM DEBATY


XXIII edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uru­chomiona!!!

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2020 i 2021, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień dok­tora. Przed­miotem konkursu są prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, wiec­zorowych i zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w językach pol­skim lub ang­iel­skim. Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są nagrodami.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 8 października 2021 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.


25 czerwca 2020

Projekt ”Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie mieście Przasnysz”Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (lider pro­jektu) real­izuje we współpracy z miastem Prza­s­nysz oraz  OSI Com­pu­Train Sp. z o.o. pro­jekt ”Potenc­jały – nowe formy kap­i­tału społecznego w mieś­cie Prza­s­nysz”. W dniu 23 czer­wca 2020 r. odbyło się w Prza­s­nyszu spotkanie przed­staw­icieli stron pro­jektu oraz jego uczest­ników. W spotka­niu uczest­niczył Pan Łukasz Chros­towski — bur­mistrz miasta Prza­s­nysz, Pani Joanna Cieś­lik dyrek­tor MOPS oraz pra­cown­icy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wowej nr 2, przed­staw­iciele Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej i Miejskiego Domu Kul­tury w Prza­s­nyszu. IPiSS oraz OSI Com­pu­Train Sp. z o.o były reprezen­towane przez wszys­t­kich ekspertów zaan­gażowanych w real­iza­cję pro­jektu. Szczególne znacze­nie miał udział w spotka­niu rodzin, które wyraz­iły chęć uczest­nictwa w pro­jek­cie. W cza­sie spotka­nia przed­staw­iono uczest­nikom pro­jektu jego założe­nia oraz ustalono har­mono­gram najbliższych do wyko­na­nia zadań.

Spotkanie inaugurujące projekt „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w mieście Przasnysz” Pani Joanna Cieślik, dyrektor MOPS. fot. MOPS Przasnysz Spotkanie inaugurujące projekt „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w mieście Przasnysz” Pan Łukasz Chrostowski,  burmistrz Przasnysza. fot. MOPS Przasnysz Spotkanie inaugurujące projekt „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w mieście Przasnysz” Pani Joanna Cieślik, dyrektor MOPS i Pan Sławomir Łais, OSI Com­pu­Train Sp. z o.o. fot. MOPS Przasnysz Spotkanie inaugurujące projekt „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w mieście Przasnysz” , wystąpienie dra Dariusza Zalewskiego  , IPiSS. fot. MOPS Przasnysz Spotkanie inaugurujące projekt „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w mieście Przasnysz” , wystąpienie dr hab. Kazimierz W. Frieske, prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej. fot. MOPS Przasnysz
Spotkanie inaugurujące projekt „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w mieście Przasnysz”. Mieczysław Łais, OSI Com­pu­Train Sp. z o.o i Mateusz Trochymiak. fot. MOPS Przasnysz Spotkanie inaugurujące projekt „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w mieście Przasnysz”, Sławomir Łais i uczestnicy spotkania. fot. MOPS Przasnysz Uczestnicy spotkania inaugurującego projekt „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w mieście Przasnysz”, fot. MOPS Przasnysz Uczestnicy spotkania inaugurującego projekt „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w mieście Przasnysz”, fot. MOPS Przasnysz Uczestnicy spotkania inaugurującego projekt „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w mieście Przasnysz” , fot. MOPS Przasnysz

relacja z inau­gu­racji pro­jektu POTENCJAŁY

Projekt "Potencjały – Nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz"


16 czerwca 2020

XXII edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie uruchomiona!!!XXII edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uruchomiona!!!

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2019 i 2020, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Zgłoszenia pracy dok­torskiej do konkursu dokonuje dziekan wydzi­ału lub dyrek­tor jed­nos­tki nada­jącej stopień dok­tora,  a pracy mag­is­ter­skiej — pro­mo­tor (for­mu­la­rze zgłoszenia pracy i wszelkie infor­ma­cje do pobra­nia ze strony www.ipiss.com.pl). Zgłosze­nie powinno być doko­nane w ter­minie do 19 października 2020 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY DOKTORSKIEJ          FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRACY   MAGISTERSKIEJ


4 czerwca 2020

Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych rozpoczął nowy pro­jekt pn. Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.
Ter­min real­iza­cji pro­jektu: 01.04.2020 r. – 31.03.2022 r.

Cel pro­jektu:
Głównym celem pro­jektu jest orga­ni­za­cja cyklu debat o poli­tyce społecznej służą­cych roz­wo­jowi dyskusji o kluc­zowych dla Pol­ski prob­lemach roz­wo­jowych w kon­tekś­cie poli­tyki społecznej oraz trans­fer­owi wiedzy między „światem nauki” a poli­tyką (pol­icy mak­ers).
Pro­jekt zakłada przeprowadze­nie cyklu 9 debat doty­czą­cych prob­lematyki poli­tyki społecznej, które są kluc­zowe dla Pol­ski w kon­tekś­cie obec­nie real­i­zowanych pro­gramów społecznych, trendów między­nar­o­dowych, a także wyzwań i dylematów, przed jakimi stanie poli­tyka społeczna w Polsce w per­spek­ty­wie nad­chodzą­cych lat.

Pier­wsza debata będzie doty­czyła „Bez­pieczeństwa finan­sowego sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”.

Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”


6 maja 2020

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że z dniem 11 maja 2020 roku Pani Dyrekotr IPiSS odwołała polece­nie pracy zdal­nej. Wracamy zatem do obow­iązu­jącego zarówno pra­cown­ików admin­is­tracji jak i pra­cown­ików naukowych czasu pracy w Insty­tu­cie. W bieżą­cym tygod­niu Insty­tut jest również codzi­en­nie otwarty.


17 marca 2020

W związku z ogłos­zonym na tere­nie kraju stanem zagroże­nia epi­demicznego, w przy­padku potrzeby prosimy o kon­takt z Insty­tutem drogą elek­tron­iczną na adres sekretariat@ipiss.com.pl