Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


26 stycznia 2021

Plan dla Pracy i RozwojuW dniu 25 sty­cz­nia 2021 r. o godz. 11.30 odbyła się wideokon­fer­encja doty­cząca „Planu dla Pracy i Roz­woju” zor­ga­ni­zowana przez Min­is­terstwo Roz­woju, Pracy i Tech­nologii, z udzi­ałem Pana Pre­miera Jarosława Gow­ina. W wideokon­fer­encji uczest­niczyli kierown­icy Jed­nos­tek Nad­zorowanych i Podległych. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych reprezen­towała Pani dr Elż­bi­eta Bojanowska Dyrek­tor IPiSS. Więcej infor­ma­cji na stronie Min­is­terstwa Roz­woju, Pracy i Technologii


12 stycznia 2021

W dniu 7 stycznia 2021 roku dotarła do nas smutna wiadomość:  na zawsze odeszła nasz koleżanka Barbara Olszewska.W dniu 7 sty­cz­nia 2021 roku dotarła do nas smutna wiado­mość:
na zawsze odeszła nasza koleżanka Bar­bara Olszewska.

Przez wiele lat pra­cow­ała w Insty­tu­cie Pracy i Spraw Soc­jal­nych jako redak­tor książek. Z wyk­sz­tałce­nia była filolo­giem klasy­cznym. Ukończyła też dwulet­nie Pody­plo­mowe Studium Dzi­en­nikarstwa i Edy­torstwa na Wydziale Nauk Poli­ty­cznych i Społecznych Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego.
Staranne wyk­sz­tałce­nie dało Jej rozległą wiedzę, którą chęt­nie dzieliła się z autorami. Przy­go­towanie przez Nią książki do druku nigdy nie ograniczało się do poprawek językowych, styl­isty­cznych i inter­punkcyjnych. Zawsze służyła radą i pomocą mery­to­ryczną.  Wysoko cenili to autorzy, z którymi przez lata utrzymy­wała przy­ja­ciel­skie sto­sunki.
Basiu, książki, które opra­cow­ałaś, to trwałe świadectwo i zostanie z nami na zawsze, ale pustka, jaka pow­stała po Tobie, jest nie do wypełnienia.

Dzięku­jemy za to, że byłaś.


29 grudnia 2020

XXII edycja Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej - gratulacje i podziękowaniaP.T. Uczest­nicy, Lau­reaci, Promotorzy

Szanowni Państwo,
wyrażamy uznanie za trud i wkład  pracy w przy­go­towanie prac mag­is­ter­s­kich i rozpraw dok­tors­kich oraz pop­u­lary­zowanie wiedzy o prob­lemach pracy i poli­tyki społecznej.

Przekazu­jemy serdeczne życzenia sukcesów na grun­cie zawodowym, satys­fakcji  z pracy oraz wszelkiej pomyśl­ności w życiu osobistym.

Lau­re­atom nagród i wyróżnień oraz Pro­mo­torom serdecznie gratulujemy.


17 grudnia 2020

XXII edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie uroczystość  wręczenia nagród online.18 grud­nia 2020 r.  w Min­is­terst­wie Rodziny i Poli­tyki Społecznej odbyła się online uroczys­tość wręczenia nagród w XXII edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej pod  Hon­orowym Patronatem Pani Mar­leny Maląg Min­is­ter Rodziny i Poli­tyki Społecznej. Orga­ni­za­torem Konkursu jest Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych.

Wyniki XXII edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i doktorskie


W dniu 26 listopada 2020 r. odbyło się posiedze­nie Rady Zatrud­nienia Soc­jal­nego, w trak­cie którego dr Paweł Poławski oraz dr hab. Agnieszka Sowa-Kofta, prof. IPiSS zaprezen­towali wyniki Bada­nia diag­nos­ty­cznego insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego przeprowad­zonego wiosną bieżącego roku. Badanie zostało zre­al­i­zowane w pro­jek­cie „Nowy model insty­tucji zatrud­nienia soc­jal­nego” współ­fi­nan­sowanym ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach EFS, POWER.02.05.00–00-0210/18–00

Badanie diag­nos­ty­czne insty­tucji zatrud­nienia najważniejsze wyniki — prezen­tacja Zespołu IPiSS  pobierz plik w pdf