Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


29 grudnia 2016

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami LudzkimiZapraszamy do zapoz­na­nia się z opra­cow­aniem o najlep­szych prak­tykach zarządza­nia zasobami ludzkimi wyło­nionych pod­czas XVII edy­cji Konkursu Lider ZZL, pod­sumowaniem kierunków dzi­ałań w nagrod­zonych fir­mach i prezen­tacją korzyści dla przed­siębiorstwa wynika­ją­cych ze stosowa­nia dobrych rozwiązań w dziedzinie zzl.

NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA W OBSZARZE ZZL W FIRMACH UCZESTNICZĄCYCH W XVII EDYCJI KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
Autorki: dr Anna Rogozińska-Pawełczyk, dr Anna Jawor-Joniewicz, Bar­bara Sajkiewicz
pobierz opracowanie pobierz plik w pdf

Zapraszamy również do zapoz­na­nia się ze stu­di­ami przy­pad­ków opra­cow­anymi na pod­stawie wywiadów przeprowad­zonych z lau­re­atami XVII edy­cji Konkursu Lider ZZL

Miche­lin Pol­ska S.A. — Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf
Nex­teer Auto­mo­tive Poland Sp. z o.o. — Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf
Sitech Sp. z o.o. — Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf
Emi­tel Sp. z o.o.- Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf
Grupa Azoty S.A. — Lider 2016 — studium przypadku pobierz plik w pdf

* * *
Pro­jekt real­i­zowany z Nar­o­dowym Bankiem Pol­skim w ramach pro­gramu edukacji ekonomicznej


20 grudnia 2016

Dziś pra­cown­icy IPiSS składali sobie świąteczne i noworoczne życzenia, kilka zdjęć z tej uroczystości.

Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS
Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS Wigilia 2016 w IPiSS

16 grudnia 2016

KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE W DZIEDZINIE PROBLEMÓW PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ XVIII EDYCJAW dniu 13 grud­nia 2016 r., w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log”, odbyła się uroczys­tość wręczenia nagród w XVIII edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej pod Hon­orowym Patronatem Min­is­tra Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej. W uroczys­tości wzięli udział: przed­staw­iciel Min­is­tra Rodziny Pracy i Poli­tyki Społecznej, Zastępca Dyrek­tora Depar­ta­mentu Analiz Eko­nom­icznych i Prog­noz Cezary Gaweł, członkowie Komisji konkur­sowej, lau­reaci, recen­zenci prac oraz zaproszeni goś­cie. więcej…


14 grudnia 2016

Uroczysta Gala wręczenia nagród w XVII edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami LudzkimiDnia 13 grud­nia 2016 r. w Pałacu Lubomirs­kich  w Warsza­wie — siedz­i­bie Busi­ness Cen­tre Club odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w XVII edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi. Kapituła Nagrody  uhonorowała 11 firm dyplomem Lau­re­ata Konkursu Lider ZZL, przyz­na­jąc 6 stat­uetek i 5 wyróżnień. Pon­adto 6 orga­ni­za­cjom przyz­nano Cer­ty­fikat „Pro­fesjon­alne ZZL”.
Tegorocznym Lid­erem ZZL w kat­e­gorii dużych przed­siębiorstw została firma Miche­lin Pol­ska S.A., a w kat­e­gorii małych i śred­nich przed­siębiorstw Łódzkie Cen­trum Doskonale­nia Nauczy­cieli i Ksz­tałce­nia Prak­ty­cznego.
W uroczys­tości oprócz Lau­re­atów wzięli udział przed­staw­iciele Rady Konkursu, Kapituły Nagrody, Komitetu Oce­ni­a­jącego, Zespołu Audy­torów. Goś­ciem hon­orowym była Pani Elż­bi­eta Bojanowska – Pod­sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, które Konkurs objęło patronatem hon­orowym. Uczest­niczyli także przed­staw­iciele Nar­o­dowego Banku Pol­skiego, którego pro­gram edukacji eko­nom­icznej od lat jest wspar­ciem dla kole­jnych edy­cji Konkursu Lider ZZL. więcej…

13 grud­nia 2016 r. w siedz­i­bie Busi­ness Cen­tre Club w Pałacu Lubomirs­kich w Warsza­wie wręc­zono nagrody w XVII edy­cji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Laureaci LZZL 2016 13 grud­nia 2016 r. w siedz­i­bie Busi­ness Cen­tre Club w Pałacu Lubomirs­kich w Warsza­wie wręc­zono nagrody w XVII edy­cji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Certyfikaty "Profesjonalne ZZL" 2016

28 listopada 2016

Konferencja pt. "Krajowy Dialog o Przyszłości Pracy", 7-12-2016 r.

Min­is­terstwo Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej, wspól­nie z Insty­tutem Pracy i Spraw Soc­jal­nych, w ramach przy­go­towa­nia do obchodów set­nej rocznicy pow­sta­nia Między­nar­o­dowej Orga­ni­za­cji Pracy, zor­ga­ni­zowało w dniu 7 grud­nia 2016 r. kon­fer­encję  pt.: “Kra­jowy Dia­log o Przyszłości Pracy”. więcej…

Pro­gram    pobierz plik w pdf      for­mu­larz zgłoszenia   pobierz plik w formacie WORD       zapy­taj MRPiPS