Wiz­yta przed­staw­icieli Fujian Academy of Social Sciences

Udostępnij

W dniu 31 października miała miejsce wiz­yta przed­staw­icieli Fujian Academy of Social Sciences (Fujian).

Celem wiz­yty była wymi­ana doświad­czeń w zakre­sie real­i­zowanych w ostat­nich lat­ach badań doty­czą­cych w szczegól­ności poli­tyki rynku pracy i zarządza­nia zasobami ludzkimi, a także rozpoz­nanie możli­wości w zakre­sie wymi­any prac badaw­czych i infor­ma­cji.

Przed­miotem rozmów były m. in. prob­lemy rynku pracy, migracje zarobkowe, swo­bodny przepływ siły roboczej w Unii Europe­jskiej, prob­lemy zzl. Goś­cie wiz­y­tu­jący nasz Insty­tut opowiedzieli między innymi o prob­lemach rynku pracy w Chi­nach, w tym o  ruchu robot­niczym w ich kraju.

Translate »
Skip to content