Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


3 lipca 2018

Międzynarodowa konferencja pt. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW O SWOBODZIE PRZEMIESZCZANIA SIĘ I KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. 50 LAT ROZPORZĄDZENIA NR 1612/6. Warszawa, 3 lipca 2018 r. International Conferences POSTING IN THE CONTEXT OF FREEDOM OF MOVEMENT AND COORDINATION PROVISIONS. THE 50th ANNIVERSARY OF REGULATION No. 1612/68, Warsaw, 3 July 2018W związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS), finan­sowanego przez Komisję Europe­jską oraz koor­dynowanego przez Eftheia i Deloitt, w dniu 3 lipca 2018 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie zor­ga­ni­zowano między­nar­o­dową kon­fer­encję pt. Dele­gowanie pra­cown­ików w kon­tekś­cie przepisów o swo­bodzie przemieszcza­nia się i koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. 50 lat roz­porządzenia nr 1612/68 związaną z celami tego pro­jektu. więcej…


29 czerwca 2018

100 lat polityki społecznej w Polsce: konferencja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. fot. pobrana ze strony http://www.bialystok.uw.gov.plW dniu 28 czer­wca 2018 roku odbyła się kon­fer­encja „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”, kole­jna z cyklu 16 kon­fer­encji region­al­nych, które odby­wają się w każdym wojew­ództwie naszego kraju  z okazji pod­wójnego jubileuszu - 100 lat odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości i 100 lat poli­tyki społecznej w Polsce.
Kon­fer­encja została zor­ga­ni­zowana w Białym­stoku w Pod­laskim Urzędzie Wojew­ódzkim przez woje­w­odę pod­lask­iego we współpracy z Komitetem Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN.
„Społeczna odpowiedzial­ność biz­nesu w 100-leciu poli­tyki społecznej” to temat prze­wodni kon­fer­encji.  W sesji “Przeszłość – Ter­aźniejs­zość – Przyszłość”  o przeszłości mówił prof. dr hab. Julian Auleyt­ner z Pol­skiego Towarzystwa Poli­tyki Społecznej, o ter­aźniejs­zości – dr Łukasz Arendt, dyrek­tor Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, nad tem­atem przyszłości pochylił się  Paweł Jaroszek, Członek Zarządu Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych. więcej…


12 czerwca 2018

Szanowni Państwo
P.T. Koledzy i Koleżanki
Uprze­jmie infor­muję, że w zaw­iązku z ostat­nią para­me­tryza­cją Min­is­terstwo Nauki i Szkol­nictwa Wyższego przyz­nało Insty­tu­towi kat­e­gorię naukową B. Grat­u­luję i dziękuję wszys­tkim pra­cown­ikom IPiSS za zaan­gażowanie i za ich wkład w rezul­taty bieżącej oceny parametrycznej.

Łukasz Arendt


11 kwietnia 2018

Jubileusz 100-lecia polskiej polityki społecznejW dniu 11 kwiet­nia 2018 r. w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej zain­au­gurowano obchody Jubileuszu 100-lecia pol­skiej poli­tyki społecznej pier­wszą z cyklu kon­fer­encji pn. „Przeszłość-Teraźniejszość-Przyszłość”. Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych znalazł się wśród insty­tucji zaan­gażowanych w przy­go­towanie obchodów Jubileuszu więcej…


26 marca 2018

Baner projektu Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracyPro­jekt pn.: Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy. Pro­jekt współfinan­sowany w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa: II. Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie: 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Pro­jekt jest real­i­zowany przez kon­sor­cjum: Insty­tut Badań Struk­tu­ral­nych, Uni­w­er­sytet Łódzki oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych więcej…Projekt pn.: "Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy" jest realizowany przez konsorcjum: Instytut Badań Strukturalnych, Uniwersytet Łódzki oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych


Strona 3 z 32123458910Ostatnia »