Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


29 czerwca 2015

Konferencja pt. „Ubezpieczenia społeczne w sferze euro”. 9 lipca 2015W dniu 9 lipca 2015 r. odbyła się kon­fer­encja pt. „Ubez­pieczenia społeczne w sferze euro” zor­ga­ni­zowana przez Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych więcej…       pro­gram


5 maja 2015

Międzynarodowa konferencja pt. Polskie i niemieckie perspektywy swobody przepływu pracowników i prawa do zabezpieczenia społecznego. Problemy delegowania. Problemy opieki długoterminowej, 19-06-2015 r.

W dniu 19 czer­wca 2015 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego “Dia­log” w Warsza­wie odbyła się między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt.: “Pol­skie i niemieckie per­spek­tywy swo­body przepływu pra­cown­ików i prawa do zabez­pieczenia społecznego.  Prob­lemy dele­gowa­nia. Prob­lemy opieki dłu­goter­mi­nowej”   więcej…

Pobierz prezen­tację


24 kwietnia 2015

Konferencja pt.: Dualne kształcenie zawodowe o potrzebie społecznej umowy, 12 maja 2015Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały kon­fer­encję pt.: „Dualne ksz­tałce­nie zawodowe o potrze­bie społecznej umowy”. Kon­fer­encja odbyła się 12 maja 2015 r.  w siedz­i­bie CPS „Dia­log” w Warsza­wie przy ul. Limanowskiego 23, więcej…

Krótka relacja z kon­fer­encji w Dzi­en­niku Regionów w TVP Region­al­nej z dnia 12.05.2015 r. (infor­ma­cja rozpoczyna się od 17:25 min­uty dzi­en­nika), przy­go­towana przez Karolinę Skonieczną http://regionalna.tvp.pl/20031439/12052015


20 marca 2015

Konferencja pt.: Strefa euro a rynek pracy w PolsceW dniu 8 kwiet­nia  2015 r. Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zowały kon­fer­encję pt.: Strefa euro a rynek pracy w Polsce. Była to pier­wsza z cyklu kon­fer­encji pod tytułem “Społeczne i gospo­dar­cze kon­sek­wencje wejś­cia Pol­ski do strefy euro”   kon­cen­tru­ją­cych się na kon­sek­wenc­jach dla rynku pracy ewen­tu­al­nego wejś­cia Pol­ski do strefy euro.   więcej…   pro­gram


26 stycznia 2015

Pole­camy Pub­likację wydaną nakła­dem IPiSS pt. SOCJOLOGIA DEMASKATORSKA, autorstwa prof. nadzw. dr hab. Kaz­imierza W. Frieske.

SOCJOLOGIA DEMASKATORSKA, autor Kazimierz W. Frieske(…) Książka jest zbiorem artykułów, które były już pub­likowane lub zostały “zakon­trak­towane” w innej wer­sji językowej (…)
(…) Niek­tóre z tych artykułów zostały zamieszc­zone w pra­cach zbiorowych, mają­cych za cel pod­sta­wowy uhonorowanie uczonych, którzy się na intelek­tu­al­nej biografii autora w ten czy inny sposób odcis­nęli. Ich pub­likowanie po raz drugi ma służyć pod­kreśle­niu tego, że warto unikać pychy karła, który, siedząc na karku olbrzyma, utrzy­muje, że widzi dalej i szerzej i nie chce pamię­tać, że to, co ma do powiedzenia, jest zako­rzenione w dorobku ludzi, od których się uczył. Dodać trzeba, że to, co ma do powiedzenia, cza­sem jest kon­tynu­acją, cza­sem zaś mniej lub bardziej udaną kon­tes­tacją.
Warto może powiedzieć, że inspiracje do na-pisania znakomitej więk­szości artykułów, z których złożona została książka, brały się z próby prze­r­o­bi­enia iry­tacji obser­wa­tora i — niekiedy — uczest­nika życia pub­licznego w socjo­log­iczny namysł. Iry­tacja bierze się stąd, że język pub­licznych debat jest nader często zanieczyszczany ter­mi­nami, które — choć stanowią analogię ter­minów pojaw­ia­ją­cych się w języku aka­demic­kich nauk społecznych — swoim znacze­niem bardzo od nich odb­ie­gają.(…) ze wstępu

Zapraszamy do księ­garni Inter­ne­towej IPiSS