Pra­cown­icy IPiSS otrzy­mali nagrody Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN

Udostępnij

Dnia 26 czer­wca 2012 r. w Pałacu Stasz­ica w Warsza­wie odbyło się uroczyste posiedze­nie ple­narne Komitetu Nauk o Pracy i Poli­tyce Społecznej PAN, pod­czas którego wręc­zono Medal Wacława Szu­berta za wybitne zasługi dla roz­woju nauk o pracy i poli­tyce społecznej oraz nagrod­zono autorów najlep­szych książek opub­likowanych w 2010 r. KNoPiPS PAN nadał Medal W. Szu­berta prof. dr hab. Danu­cie Graniewskiej.

W uzna­niu wkładu w rozwój nauk o pracy i poli­tyce społecznej KNoPiPS PAN przyz­nał nagrody w Konkur­sie na najlep­sze prace naukowe i podręczniki opub­likowane w 2010 roku. Nagrody te otrzy­mali: prof. dr hab. Stanisława Borkowska wraz z zespołem Autorów za pub­likację: Rola ZZL w kre­owa­niu innowa­cyjności orga­ni­za­cji, prof. dr hab. Marek Bed­narski i prof. dr hab. Jerzy Wratny za pracę: Związki zawodowe a niezwiązkowe przed­staw­icielstwa pra­cown­icze w gospo­darce post­trans­for­ma­cyjnej oraz dr Jad­wiga Nadol­ska za książkę: Rynek pracy w pro­ce­sie przek­sz­tałceń państwa soc­jal­nego we współczes­nych Niemczech.

Translate »
Skip to content