Wartość min­i­mum soc­jal­nego w grud­niu 2004 r.

Udostępnij

W grud­niu ub. roku wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego dla najbardziej typowego mod­elu rodziny w Polsce — małżeństwa z dwo­jgiem dzieci na utrzy­ma­niu — osza­cow­ano na poziomie 2 439,60 zł (czyli 609,90 zł na osobę).

Dla najliczniejszej rodziny ujętej w bada­ni­ach (małżeństwo z trójką dzieci) wartość min­i­mum soc­jal­nego wyniosła nom­i­nal­nie więcej (3 003,40 zł), ale w przelicze­niu na jedną osobę, wartość ta wynosiła najm­niej (600,70 zł). Najwyższa warto omaw­ianego wskaźnika w uję­ciu per capita doty­czyła osób samot­nych. W przy­padku osób w wieku pro­duk­cyjnym koszyk min­i­mum ksz­tał­tował się na poziomie 826,70 zł, zaś dla samot­nego emeryta — 763,50 zł.

Translate »
Skip to content