Min­i­mum soc­jalne we wrześniu 2004 roku

Udostępnij

We wrześniu 2004 r. wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego dla najbardziej typowego mod­elu rodziny w Polsce — małżeństwa z dwo­jgiem dzieci na utrzy­ma­niu — osza­cow­ano na poziomie 2 445,0 zł (czyli 611,2 zł na osobę).

Dla najliczniejszej rodziny ujętej w bada­ni­ach (małżeństwo z trójką dzieci) wartość min­i­mum soc­jal­nego wyniosła wprawdzie nom­i­nal­nie więcej (przekracza­jąc po raz pier­wszy 3000 zł), ale w przelicze­niu na jedną osobę, wartość ta wynosiła najm­niej (602,0 zł). Najwyższa wartość omaw­ianego wskaźnika w uję­ciu per capita doty­czyła osób samot­nych. W przy­padku osób w wieku pro­duk­cyjnym koszyk min­i­mum ksz­tał­tował się na poziomie 827,20 zł, zaś dla samot­nego emeryta — 764,30 zł.

Translate »
Skip to content