Wysokość minimum egzystencji w 2001 r.

Udostępnij

Przeciętna wielkość minimum egzystencji w 2001 roku kształtowała się na poziomie 335,70 zł dla jednej osoby w wieku produkcyjnym oraz 330,90 zł w przypadku osoby w wieku emeryckim. Z szacunków przygotowanych przez ekspertów IPiSS wynika, że w 2001 r. gospodarstwo domowe z trójką dzieci, żyjące na poziomie minimum egzystencji, potrzebowało tak kształtować swoje dochody, by móc zaspokoić potrzeby materialne o łącznej wartości 1 495,50 zł. Kategoria minimum egzystencji wyznacza dolne kryterium ubóstwa. Wartość tego koszyka jest brana pod uwagę w badaniach GUS nad zasięgiem tzw. skrajnego ubóstwa. W ostatnich latach obserwuje się niepokojący wzrost udziału ludności żyjącej poniżej kategorii minimum egzystencji.

Wykres 1.
Zasięg ubóstwa skrajnego w latach 1994-2000:
– udział osób znajdujących się poniżej minimum egzystencji.

Wykres 1. Zasięg ubóstwa skrajnego w latach 1994-2000 - udział osób znajdujących się poniżej minimum egzystencji.

Źródło: A. Bieńkuńska (2001), GUS: Sytuacja gospodarstw domowych w 2000 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych, Informacja sygnalna.

Przeciętna wielkość minimum egzystencji w 2001 roku kształtowała się na poziomie 335,70 zł dla jednej osoby w wieku produkcyjnym oraz 330,90 zł w przypadku osoby w wieku emeryckim. Szacuje się, że gospodarstwo domowe z trójką dzieci, żyjące na poziomie minimum egzystencji, potrzebuje tak kształtować swoje dochody, by móc zaspokoić potrzeby materialne o łącznej wartości 1 495,50 zł.

Tabela 1
Wysokość minimum egzystencji w gospodarstwach pracowniczych w 2001 r. w zł.

Wyszczególnienie                 

Gospodarstwa pracownicze

1 osobowe 2 osobowe 3 sobowe 3 sobowe 4 osobowe 5 osobowe
M+K/2  M+K M+K+DM M+K+DS M+K+ DM+DS M+K+ DM+2xDS
Żywność 131,5 262,9 369,2 423,6 530,0 690,7
Mieszkanie 175,7 241,3 339,1 339,1 442,3 538,7
Odzież i obuwie 12,8 25,5 40,9 46,1 61,4 81,9
Pozostałe 15,8 30,2 115,8 64,3 149,9 184,3
Łącznie min. egzystencji    335,7 559,9 865,0 873,2 1183,5 1495,5
Minimum egzystencji per capita 335,7 280,0 288,3 291,1 295,9 299,1

Źródło: Obliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie na podstawie danych GUS.

Tabela 2
Wysokość minimum egzystencji w gospodarstwach emeryckich w 2001 r. w zł.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa emeryckie

1-osobowe 2-osobowe
M+K/2 M+K
Żywność 123,2 246,5
Mieszkanie 175,7 241,3
Odzież i obuwie 12,8 25,5
Pozostałe 19,2 37,1
Łącznie min. egzystencji 330,9 550,4
Min. egzystencji per capita 330,9 275,2

Źródło jak wyżej.

W porównaniu z rokiem poprzednim, minimum egzystencji wzrosło – zależnie od wielkości i typu gospodarstw domowych – od 4,5 do 7,5 punktów procentowych. Można powiedzieć, że wzrost ten był umiarkowany, będąc zbliżonym do przeciętnego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w ubiegłym roku, który wyniósł 5,5 punktów. W grupach potrzeb wyżywienia i mieszkania, stanowiących znaczną (od 82 do ponad 90%) część wartości koszyka minimum egzystencji, dynamika wzrostu była dość umiarkowana. Wyjątkiem był znaczny (powyżej 10 punktów) wzrost kosztów utrzymania mieszkania dla gospodarstw jednoosobowych, zarówno pracowniczych jak i emeryckich.

 Tabela 3
Struktura minimum egzystencji w gospodarstwach pracowniczych w 2001 r. (w %).

Wyszczególnienie

Gospodarstwa pracownicze

1 osobowe 2 osobowe 3 osobowe 3 osobowe 4 osobowe 5 osobowe
M+K/2 M+K M+K+DM M+K+DS M+K+ DM+DS M+K+ DM+2xDS
Żywność 39,2 47,0 42,7 48,5 44,8 46,2
Mieszkanie 52,3 43,1 39,2 38,8 37,4 36,0
Odzież i obuwie 3,8 4,6 4,7 5,3 5,2 5,5
Pozostałe 4,7 5,3 13,4 7,4 12,6 12,3
Łącznie min. egzystencji 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Źródło jak wyżej.
Tabela 4
Struktura minimum egzystencji w gospodarstwach emeryckich w 2001 r. w %.

Wyszczególnienie

Gospodarstwa emeryckie

1-osobowe 2-osobowe
M+K/2 M+K
Żywność 37,2 44,8
Mieszkanie 53,1 43,8
Odzież i obuwie 3,9 4,6
Pozostałe 5,8 6,8
Łącznie min. egzystencji 100,0 100,0

Źródło jak wyżej.

Objaśnienia do tabel: Symbole użyte w tablicy oznaczają odpowiednio:
M – mężczyzna w wieku 25-60 lat,
K – kobieta w wieku 25-60 lat,
M+K/2 – wydatki na poziomie średniej arytmetycznej dla gospodarstwa mężczyzny i kobiety,
DM – dziecko młodsze w wieku 4-6 lat,
DS- dziecko starsze w wieku 13-15 lat.
W przypadku gospodarstw emeryckich symbole M i K oznaczają odpowiednio mężczyznę i kobietę w wieku powyżej 60 lat.

Informację opracował: Piotr Kurowski

Translate »
Skip to content