Minimum socjalne w marcu 2002

Udostępnij

W marcu br. wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego dla jed­nej osoby pracu­jącej wyniosła 781,90 zł, pod­czas gdy dla osoby samot­nej w wieku emery­tal­nym była to kwota 721,80 zł.

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego dla rodzin z dwójką i trójką dzieci ksz­tał­towała się na poziomie 2 303,40 oraz 2 831,80 zł. Dla gospo­darstwa domowego złożonego z dwo­jga osób dorosłych wartość ta sza­cow­ana jest na poziomie 1 283,60 zł. Wzrost wartości min­i­mum soc­jal­nego w okre­sie pier­wszych trzech miesięcy roku 2002 oscy­luje wokół 3 punk­tów pro­cen­towych. W porów­na­niu z nikim wskaźnikiem cen towarów i usług kon­sump­cyjnych w tym okre­sie (zaled­wie 1,1 punktu) można powiedzieć, że wzrost min­i­mum soc­jal­nego jest umi­arkowany, choć jed­nocześnie w uję­ciu relaty­wnym wydaj się wysoki.

Dynamika wartości min­i­mum soc­jal­nego w okre­sie sty­czeń — marzec br. oscy­luje wokół 3 punk­tów pro­cen­towych. Można powiedzieć, że w kat­e­go­ri­ach abso­lut­nych wzrost ten jest umi­arkowany, ale w uję­ciu relaty­wnym (w sto­sunku do niskiego tempa wzrostu cen kon­sump­cyjnych) wydaje się raczej wysoki. Ten pon­ad­prze­ciętny wzrost wartości koszyka spowodowały w najwięk­szym stop­niu wzrost kosztów eksploat­acji mieszkań w zimie, oraz wzrost cen artykułów żywnoś­ciowych. Ponad cztero­pro­cen­towy wzrost wartości min­i­mum soc­jal­nego w zakre­sie eksploat­acji mieszkań jest dwukrot­nie wyższy od wskaźników wzrostu cen na te cele. Według danych GUS ceny związane z użytkowaniem mieszkań wzrosły prze­cięt­nie o 1,9 punktu pro­cen­towego. Dynamika koszyka min­i­mum soc­jal­nego w zakre­sie żywności także jest wyższa od prze­cięt­nego wzrostu cen (3,1 — 3,3 punktu pro­cen­towego). Jed­nak wyższy wzrost wartości tego koszyka jest w dużej mierze pochodną poważnej, przed­wiosen­nej zwyżki cen warzyw.

Tabela 1
Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w gospo­darst­wach pra­cown­iczych w marcu 2002 r. w zł.

Wyszczegól­nie­nie

Gospo­darstwa pracownicze

1
osobowe
2
osobowe
3
osobowe
3
osobowe
4
osobowe
5
osobowe
M+K/2 M+K M+K+DM M+K+DS M+K+ DM+DS M+K+ DM+2xDS
Min­i­mum soc­jalne per capita 781,9 641,8 598,7 620,7 575,8 566,4
Min­i­mum socjalne 781,9 1 283,6 1 796,1 1 862,1 2 303,4 2 831,8
Żywność 184,8 369,5 507,4 572,1 710,0 912,5
Mieszkanie 294,2 411,3 547,9 547,9 671,7 814,7
Odzież i obuwie 46,8 93,5 125,8 140,3 172,5 219,3
Trans­port i łaczność 77,7 154,7 178,2 193,8 217,2 256,2
Pozostałe 178,4 254,6 436,8 408 532 629,1

Źródło: Obliczenia Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie na pod­stawie danych GUS.

Jedyna grupa potrzeb, w jakiej zan­otowano spadek wartości koszyka, to odzież i obuwie. Warto zauważyć, iż ten­dencja ta odzwier­ciedla ogólne zmi­any we wskaźniku dla tych artykułów, przy czym spadek tego ostat­niego był więk­szy, co do skali.

Tabela 2
Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w gospo­darst­wach emeryc­kich w marcu 2002 r. w zł.

Wyszczegól­nie­nie

Gospo­darstwa emeryckie

1-osobowe 2-osobowe
M+K/2 M+K
Min­i­mum soc­jalne per capita 721,8 582,2
Min­i­mum socjalne 721,8 1 164,4
– Żywność 161,1 322,1
– Mieszkanie 294,2 411,3
– Odzież i obuwie 38,7 77,4
– Trans­port i łączność 51,0 101,3
– Pozostałe 176,8 252,3

Źródło jak wyżej.

W porów­na­niu z rok­iem poprzed­nim, min­i­mum egzys­tencji wzrosło — zależnie od wielkości i typu gospo­darstw domowych — od 4,5 do 7,5 punk­tów pro­cen­towych. Można powiedzieć, że wzrost ten był umi­arkowany, będąc zbliżonym do prze­cięt­nego wzrostu cen towarów i usług kon­sump­cyjnych w ubiegłym roku, który wyniósł 5,5 punk­tów. W gru­pach potrzeb wyży­wienia i mieszka­nia, stanow­ią­cych znaczną (od 82 do ponad 90%) część wartości koszyka min­i­mum egzys­tencji, dynamika wzrostu była dość umi­arkowana. Wyjątkiem był znaczny (powyżej 10 punk­tów) wzrost kosztów utrzy­ma­nia mieszka­nia dla gospo­darstw jed­noosobowych, zarówno pra­cown­iczych jak i emeryckich.

Objaśnienia do tabel:
Sym­bole użyte w tabl­icy oznaczają odpowied­nio:
M — mężczyzna w wieku 25–60 lat,
K — kobi­eta w wieku 25–60 lat,
M+K/2 — wydatki na poziomie śred­niej aryt­mety­cznej dla gospo­darstwa mężczyzny i kobi­ety,
DM — dziecko młod­sze w wieku 4–6 lat,
DS– dziecko starsze w wieku 13–15 lat.
W przy­padku gospo­darstw emeryc­kich sym­bole M i K oznaczają odpowied­nio mężczyznę i kobi­etę w wieku powyżej 60 lat.

Pełny komen­tarz oraz szczegółowe zestaw­ienia tabelaryczne zawarte zostaną w numerze 7/2002 miesięcznika Poli­tyka społeczna.

Infor­ma­cję opra­cował: Piotr Kurowski

Translate »
Skip to content