Wysokość minimum socjalnego we wrześniu 2003 r.

Udostępnij

W miesiącu wrześniu br. minimum socjalne dla osoby samotnej w wieku produkcyjnym wynosi łącznie 789,10 zł., dla samotnego emeryta – 729,40 zł. Dla rodzin z dwojgiem dzieci wartość koszyka oszacowano na poziomie 2 319,00 zł (579,70 na osobę), natomiast dla rodziny z trójką dzieci wynosi 2 850,80 zł (570,20 na osobę).

Tabela 1
Wysokość minimum socjalnego w gospodarstwach pracowniczych we wrześniu 2003 r. w zł.

Typ
gospodarstwa
Liczba osób Symbol Minimum socjalne

Minimum
socjalne
per capita

Pracownicze 1-osobowe M+K/2 789,1 789,1
Pracownicze 2-osobowe M+K 1 287,7 643,8
Pracownicze 3-osobowe M+K+DM 1 805,0 601,7
Pracownicze 3-osobowe M+K+DS 1 863,1 621,0
Pracownicze 4-osobowe M+K+DM+DS 2 319,0 579,7
Pracownicze 5-osobowe M+K+DM+2xDS 2 850,8 570,2
Emeryckie 1-osobowe M+K/2 729,4 729,4
Emeryckie 2-osobowe M+K 1 169,2 584,6

Ź r ó d ł o: Obliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie danych Departamentu Statystyki Społecznej GUS.
Uwaga:
Symbole użyte w tablicy oznaczają odpowiednio:
M – mężczyzna w wieku 25-60 lat,
K – kobieta w wieku 25-60 lat,
M+K/2 – wydatki na poziomie średniej arytmetycznej dla gospodarstwa mężczyzny i kobiety,
DM – dziecko młodsze w wieku 4-6 lat,
DS – dziecko starsze w wieku 13-15 lat.
W przypadku gospodarstw emeryckich symbole M i K oznaczają odpowiednio mężczyznę i kobietę w wieku powyżej 60 lat.

Po dwukrotnym wzroście wartości koszyka w bieżącym roku, w trzecim kwartale minimum socjalne uległo niewielkiemu obniżeniu (o 0,87 do 1,54 punktu procentowego). Mimo ogólnego spadku wartości koszyka są w nim takie grupy potrzeb, których szacowana wartość wzrosła w relacji do ostatniego notowania (z czerwca br.). Najbardziej podrożały w koszyku koszty eksploatacji mieszkania (przeciętnie o 2 punkty procentowe wobec statystycznego wyniku 1,2 punktu), a także usługi w zakresie transportu i łączności oraz potrzeb zdrowotnych i edukacyjnych. Nowe wartości koszyka minimum socjalnego tworzą siła rzeczy także jego aktualną strukturę. Obrazuje to poniższy Wykres 1.

wykres Struktura minimum socjalne wrzesień 2003 r.

Wykres 1.
Struktura minimum socjalnego średniorocznie we wrześniu 2003 r.

Przygotowano na podstawie informacji opracowanych przez Piotra Kurowskiego

Pełny komentarz oraz zestawienia tabelaryczne zawarte zostaną w najbliższym numerze miesięcznika Polityka Społeczna.

Translate »
Skip to content