Ruszyła XXIII edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Udostępnij

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2020 i 2021, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej.

Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień doktora. Przed­miotem konkursu są prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, wiec­zorowych i zaocznych. Przyjmowane są prace napisane w językach pol­skim lub angielskim. Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są nagro­dami.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 8 października 2021 r.

Translate »
Skip to content