Opra­cow­anie recen­zji naukowej Raportu

Udostępnij

Opra­cow­anie recen­zji naukowej Raportu pt. „Pro­jekt Narzędzia Prog­nos­ty­cznego” na potrzeby pro­jektu „Sys­tem prog­no­zowa­nia pol­skiego rynku pracy”   pod­jętego w II Osi pri­o­ry­te­towej Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 SPOWR.02.04.00. Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy  w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Translate »
Skip to content