Zarządzanie kapitałem ludzkim a administracji publicznej — nowość wydawnicza 2012

Admin­is­tracja pub­liczna to — przede wszys­tkim — ludzie

Nowość wydawnicza IPiSS 2012 pt.: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, autor: Zdzisław Czajka

Tru­izm: nowoczesne państwo to dobrze przy­go­towana admin­is­tracja pub­liczna; dobra admin­is­tracja pub­liczna to dobrze przy­go­towani — i dobrze przy­go­towywani — urzęd­nicy. Tyle wie każdy: jak się mają sprawy w reali­ach naszego życia zbiorowego? Na to pytanie, przy­na­jm­niej po części odpowiadają ostat­nie bada­nia warsza­wskiego Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, zre­al­i­zowane przez prof. Zdzisława Cza­jkę we współpracy z Anną Grześ z Uni­w­er­sytetu w Białym­stoku *. 100 urzędów gmin­nych z Mazowsza i Pod­la­sia, 4 urzędy marsza­łkowskie, 3 min­is­terstwa i 3 urzędy wojew­ódzkie! Co z ich oglądu wynika?

  • W urzę­dach gmin­nych sprawy kadrowe są trak­towane drugorzędnie;
  • Tylko w więk­szych urzę­dach (głównie miejs­kich) zarządzanie kadrami ma charak­ter zbliżony do min­i­mal­nych stan­dardów współczes­ności: tworzenia opisów stanowisk, wyko­rzys­ta­nia sys­temów oceny pra­cown­ików, itp.
  • Licenc­jat albo mag­is­ter nadaje się do wszys­tkiego: kwal­i­fikacje pra­cown­ików mierzy się zazwyczaj poziomem wyk­sz­tałce­nia, a nie kierunk­iem wykształcenia;
  • Metody doboru pra­cown­ików i mech­a­nizmy selekcji kandy­datów na stanowiska w admin­is­tracji samorzą­dowej mają głównie charak­ter for­malny: to głównie anal­iza doku­men­tów przed­staw­ionych przez kandy­data. Zapom­ni­jmy o nowoczes­nych narzędzi­ach ZZL;
  • Szkole­nia pra­cown­ików admin­is­tracji pub­licznej, to głównie korepety­cje budu­jące wiedzę związaną z bieżą­cymi obow­iązkami: zapom­ni­jmy o moty­wowa­niu i roz­woju pracowników;
  • Pła­cowa urawniłowka: w Urzędzie m.st. Warszawy stawki płac są podobne do stawek w urzę­dach gmin­nych i powia­towych: na poziom płac nie ma wpływu ani stan lokalnego rynku pracy, ani wielkość urzędu;

KONKLUZJE: wyniki bada­nia sugerują, że w pro­ce­sie unowocześ­ni­a­nia zarządza­nia zasobami ludzkimi w admin­is­tracji rzą­dowej i samorzą­dowej dzieje się niewiele: więk­szość urzędów ogranicza się do admin­istrowa­nia kadrami wynika­jącego z przepisów. I co dalej z nowoczesną admin­is­tracją i nowoczes­nym państwem?


* Zarządzanie kap­i­tałem ludzkim a admin­is­tracji pub­licznej- mono­grafia autorstwa prof. dr hab.  Zdzisława Cza­jki  (IPiSS) przy współpracy  dr Anny Grześ (Uni­w­er­sytet w Białymstoku).


Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.