Jubileusz Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Jubileusz Głównej Bib­lioteki Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego
Dnia 17 wrześ­nia 2004 roku odbyła się uroczys­tość jubileuszowa z okazji 30-lecia Głównej Bib­lioteki Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego w Warsza­wie. Pod­czas spotka­nia przed­staw­iona została his­to­ria placówki, jej osiąg­nię­cia i plany na przyszłość. Doko­nano wyróżnień dla dłu­go­let­nich, zasłużonych pra­cown­ików Bib­lioteki. Prócz wys­tąpień została również przed­staw­iona prezen­tacja wys­tawy pt. „Dorobek wydawniczy GBPiZS”.

Główna Bib­lioteka Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego została utwor­zona 1 sty­cz­nia 1974 roku w drodze przek­sz­tałce­nia i usamodziel­ni­a­nia Bib­lioteki Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego (poprzed­nio Dzi­ałowego Ośrodka Infor­ma­cji Naukowo-Technicznej i Eko­nom­icznej Insty­tutu Pracy /obecnie Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych/).
Jest to ogóln­o­dostępna spec­jal­isty­czna bib­lioteka naukowa posi­ada­jąca zbiór z zakresu pracy i spraw soc­jal­nych oraz zagad­nień pokrewnych. Gro­madzi dorobek piśmi­en­niczy na temat różnych aspek­tów pracy, zarówno w płaszczyźnie eko­nom­icznej, jak i prawnej, soc­jal­nej, psy­cho­log­icznej i socjo­log­icznej, poli­tyki społecznej na rzecz rodziny oraz sze­roko pojętego zabez­pieczenia społecznego. Posi­ada w swych zasobach lit­er­aturę z zakresu: orga­ni­za­cji pracy i zarządza­nia, zatrud­nienia i prob­lemów kwal­i­fikacji kadr, socjologii i psy­chologii pracy, ochrony pracy, bez­pieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ubez­pieczeń społecznych, płac, warunków bytu lud­ności, statystyki pracy, związków zawodowych i samorządów pra­cown­iczych. W GBPiZS zain­stalowano w 1997 roku /jako w jed­nej z pier­wszych pol­s­kich bibliotek/ zin­te­growany sys­tem bib­lioteczny – TINLIB. W Bib­liotece jest stały dostęp do Inter­netu. Bib­lioteka posi­ada swoją stronę http://www.gbpizs.gov.pl/. GBPiZS pełni rolę cen­tral­nego ośrodka infor­ma­cji naukowej w zakre­sie pracy i zabez­pieczenia społecznego. W Bib­liotece dostępne są także kra­jowe i zagraniczne bazy danych na CD-ROM: Econ­Lit, ILOLEX, Justis Celex, Justis Offi­cial Jour­nal, Lex Omega, PAIS, Ser­wis HR, ODCE Labour Mar­ket Sta­tis­tics, Encyk­lo­pe­dia of Word Eco­nom­ics, Encyk­lo­pe­dia Bri­tan­nica, Encyk­lo­pe­dia of Occu­pa­tional Health and Safety.

Bib­lioteka współpracuje z Insty­tutem Pracy i Spraw Soc­jal­nych, Cen­tral­nym Insty­tutem Ochrony Pracy, Państ­wowym Fun­duszem Osób Niepełnosprawnych, Zakła­dem Ubez­pieczeń Społecznych, Głównym Urzę­dem Statysty­cznym, z bib­liotekami i ośrod­kami infor­ma­cji naukowej, głównie o pro­filu ekonomiczno-społecznym, uczel­ni­ami państ­wowymi i niepańst­wowymi oraz Między­nar­o­dową Orga­ni­za­cją Pracy.

Obec­nie Dyrek­torem Bib­lioteki jest Pani starszy kus­tosz mgr Anna Paszek. Bib­lioteka mieści się przy ulicy Limanowskiego 23 w Warsza­wie i czynna jest od poniedzi­ałku do piątku oraz w pier­wszą sobotę miesiąca w godz.: 9.00–15.30, gbpizs@gbpizs.gov.pl

Infor­ma­cje przy­go­towano z Infor­ma­tora wydanego przez Główną Bib­liotekę Pracy i Zabez­pieczenia Społecznego

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.