Wysokość minimum egzystencji w 2003 r.

Udostępnij

Przeciętna wartość minimum egzystencji w 2003 roku dla osoby samotnej kształtowała się na poziomie 354,80 zł, zaś dla osoby w wieku emerytalnym – 351,20 zł.

Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta kształtowała się na poziomie odpowiednio 1 236,60 oraz 1 559,50 zł. Dla gospodarstwa domowego złożonego z dwojga osób dorosłych wartość minimum szacuje się na 583,60 zł. (por. Tabela 1).

Wartość koszyka minimum egzystencji przecietne w 2003 r. w zł.

Typ
gospodarstwa
Liczba osób Symbol Minimum socjalne Minimum
socjalne
per capita
Pracownicze 1-osobowe M+K/2 354,8 354,8
Pracownicze 2-osobowe M+K 583,6 291,8
Pracownicze 3-osobowe M+K+DM 907,9 302,6
Pracownicze 3-osobowe M+K+DS 906,2 302,1
Pracownicze 4-osobowe M+K+DM+DS 1236,6 309,2
Pracownicze 5-osobowe M+K+DM+2xDS 1559,5 311,9
Emeryckie 1-osobowe M+K/2 351,2 351,2
Emeryckie 2-osobowe M+K 576,5 288,2

Ź r ó d ł o: Obliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie danych Departamentu Statystyki Społecznej GUS.
Uwaga: Symbole użyte w tablicy oznaczają odpowiednio:
M – mężczyzna w wieku 25-60 lat,
K – kobieta w wieku 25-60 lat,
M+K/2 – wydatki na poziomie średniej arytmetycznej dla gospodarstwa mężczyzny i kobiety, D
M – dziecko młodsze w wieku 4-6 lat,
DS – dziecko starsze w wieku 13-15 lat.
W przypadku gospodarstw emeryckich symbole M i K oznaczają odpowiednio mężczyznę i kobietę w wieku powyżej 60 lat.

W porównaniu z danymi za ubiegły rok, w 2003 mamy do czynienia z ledwie zauważalnym wzrostem wartości koszyka (przeciętnie 0,7 punktu procentowego). Nikłemu zwiększeniu wartości koszyka minimum towarzyszył ponad dwukrotnie wyższy, – choć w ujęciu bezwzględnym również niski -ogólny wzrost poziomu cen (1,7 punktu). Wynika stąd, iż wartość koszyka minimum egzystencji rosła wolniej niż wskaznik inflacji. Strukturę minimum egzystencji, przedstawia poniżej Wykres 1. Jak już wspomniano, największe znaczenie w strukturze koszyka mają potrzeby mieszkaniowe oraz wyżywienie. Pierwsza z wspomnianych stanowi ponad 56% w gospodarstwach osób samotnych, udział ten stopniowo spada do ok. 40% w rodzinach z dziećmi. Tymczasem udział artykułów żywnościowych wskazuje na odwrotną tendencję, rosnąc wraz z liczbą osób w gospodarstwach domowych.

Wykres struktura minimum egzystencji 2003

Przygotowano na podstawie informacji opracowanych przez Piotra Kurowskiego

Pełny komentarz oraz zestawienia tabelaryczne zawarte zostaną w najbliższym numerze miesięcznika Polityka Społeczna.

Translate »
Skip to content