Min­i­mum soc­jalne w czer­wcu 2004 roku

Udostępnij

W czer­wcu 2004 roku wartość koszyka min­i­mum soc­jal­nego dla najbardziej typowego mod­elu rodziny w Polsce — małżeństwa z dwo­jgiem dzieci na utrzy­ma­niu — osza­cow­ano na poziomie 2 434,7 zł, czyli 608,7 zł na osobę.

Dla najliczniejszej rodziny ujętej w bada­ni­ach (małżeństwo z trójką dzieci) wartość min­i­mum soc­jal­nego wyniosła wprawdzie nom­i­nal­nie więcej (2 997,30 zł), to w przelicze­niu na jednš osobę, zgod­nie w efek­tem skali wynosiła ona najm­niej (599,50 zł). Najwyższa wartość omaw­ianego wskaźnika doty­czyła osób samot­nych. W przy­padku osób w wieku pro­duk­cyjnym koszyk min­i­mum ksz­tał­tował się na poziomie 823,30 zł, zaś dla samot­nego emeryta — 760,50 zł.

Translate »
Skip to content