Wysokość minimum egzystencji w 2003 r.

Wysokość min­i­mum egzys­tencji w 2003 r.
Prze­ciętna wartość min­i­mum egzys­tencji w 2003 roku dla osoby samot­nej ksz­tał­towała się na poziomie 354,80 zł, zaś dla osoby w wieku emery­tal­nym — 351,20 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta ksz­tał­towała się na poziomie odpowied­nio 1 236,60 oraz 1 559,50 zł. Dla gospo­darstwa domowego złożonego z dwo­jga osób dorosłych wartość min­i­mum sza­cuje się na 583,60 zł. (por. Tabela 1).

Wartość koszyka min­i­mum egzys­tencji prze­cietne w 2003 r. w zł.

Typ
gospodarstwa
Liczba osób Sym­bol Min­i­mum socjalne Min­i­mum
soc­jalne
per capita
Pra­cown­icze 1-osobowe M+K/2 354,8 354,8
Pra­cown­icze 2-osobowe M+K 583,6 291,8
Pra­cown­icze 3-osobowe M+K+DM 907,9 302,6
Pra­cown­icze 3-osobowe M+K+DS 906,2 302,1
Pra­cown­icze 4-osobowe M+K+DM+DS 1236,6 309,2
Pra­cown­icze 5-osobowe M+K+DM+2xDS 1559,5 311,9
Emeryckie 1-osobowe M+K/2 351,2 351,2
Emeryckie 2-osobowe M+K 576,5 288,2

Ź r ó d ł o: Obliczenia Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na pod­stawie danych Depar­ta­mentu Statystyki Społecznej GUS.
Uwaga: Sym­bole użyte w tabl­icy oznaczają odpowied­nio:
M — mężczyzna w wieku 25–60 lat,
K — kobi­eta w wieku 25–60 lat,
M+K/2 — wydatki na poziomie śred­niej aryt­mety­cznej dla gospo­darstwa mężczyzny i kobi­ety, D
M — dziecko młod­sze w wieku 4–6 lat,
DS — dziecko starsze w wieku 13–15 lat.
W przy­padku gospo­darstw emeryc­kich sym­bole M i K oznaczają odpowied­nio mężczyznę i kobi­etę w wieku powyżej 60 lat.

W porów­na­niu z danymi za ubiegły rok, w 2003 mamy do czynienia z led­wie zauważal­nym wzrostem wartości koszyka (prze­cięt­nie 0,7 punktu pro­cen­towego). Nikłemu zwięk­sze­niu wartości koszyka min­i­mum towarzyszył ponad dwukrot­nie wyższy, — choć w uję­ciu bezwzględ­nym również niski –ogólny wzrost poziomu cen (1,7 punktu). Wynika stąd, iż wartość koszyka min­i­mum egzys­tencji rosła wol­niej niż wskaznik inflacji. Struk­turę min­i­mum egzys­tencji, przed­stawia poniżej Wykres 1. Jak już wspom­ni­ano, najwięk­sze znacze­nie w struk­turze koszyka mają potrzeby mieszkan­iowe oraz wyży­wie­nie. Pier­wsza z wspom­ni­anych stanowi ponad 56% w gospo­darst­wach osób samot­nych, udział ten stop­niowo spada do ok. 40% w rodz­i­nach z dziećmi. Tym­cza­sem udział artykułów żywnoś­ciowych wskazuje na odwrotną ten­dencję, ros­nąc wraz z liczbą osób w gospo­darst­wach domowych.

Wykres struktura minimum egzystencji 2003

Przy­go­towano na pod­stawie infor­ma­cji opra­cow­anych przez Pio­tra Kurowskiego

Pełny komen­tarz oraz zestaw­ienia tabelaryczne zawarte zostaną w najbliższym numerze miesięcznika Poli­tyka Społeczna.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.