Wysokość minimum socjalnego w 2003 r.

Udostępnij

W 2003 r. średnia wysokość minimum socjalnego dla samotnej osoby dorosłej kształtowała się na poziomie 789,50 zł, dla samotnego emeryta – 729,40 zł.

Najwyższa wartość szacowanego koszyka w rodzinach z dziećmi odnotowano w modelu z trójką dzieci – 2 853,40 zł, chociaż w przeliczeniu na jedną osobę wartość minimum socjalnego była najniższa (570,70 zł). Dla rodzin z dwojgiem dzieci minimum oszacowano na 2 321,0 zł (580,30 zł na osobę), dla rodzin z jednym dzieckiem w zależności od jego wieku od 1 806,70 zł (602,20 na osobę) do 1865 zł (621,70 zł na osobę).

Tabela 1
Wysokość minimum socjalnego w 2003 r., w zł (dane średnioroczne)

Typ
gospodarstwa
Liczba osób Symbol Minimum
socjalne
Minimum
socjalne
per capita
Pracownicze 1-osobowe M+K/2 789,5 789,5
Pracownicze 2-osobowe M+K 1 288,7 644,4
Pracownicze 3-osobowe M+K+DM 1 806,7 602,2
Pracownicze 3-osobowe M+K+DS 1 865,0 621,7
Pracownicze 4-osobowe M+K+DM+DS 2 321,0 580,3
Pracownicze 5-osobowe M+K+DM+2xDS 2 853,4 570,7
Emeryckie 1-osobowe M+K/2 729,4 729,4
Emeryckie 2-osobowe M+K 1 169,7 584,8

 Ź r ó d ł o: Obliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie danych Departamentu Statystyki Społecznej GUS.
Uwaga: Symbole użyte w tablicy oznaczają odpowiednio:
M – mężczyzna w wieku 25-60 lat,
K – kobieta w wieku 25-60 lat,
M+K/2 – wydatki na poziomie średniej arytmetycznej dla gospodarstwa mężczyzny i kobiety,
DM – dziecko młodsze w wieku 4-6 lat,
DS – dziecko starsze w wieku 13-15 lat.
W przypadku gospodarstw emeryckich symbole M i K oznaczają odpowiednio mężczyznę i kobietę w wieku powyżej 60 lat.

W minionym roku wartość minimum socjalnego szacowana w okresach miesięcznych (marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień) ulegała bardzo niskim wahaniom. W pierwszych dwóch okresach był to delikatny wzrost (średnio o 1,3 oraz 2,3 punktu procentowego), następnie odnotowano spadek (średnio o 1,2 punktu) oraz ponowną nikłą zwyżkę (średnio o 0,3 punktu). Odbiciem niewielkich zmian wartości koszyka minimum socjalnego jest także nikła dynamika jego wzrostu w skali średniorocznej – w porównaniu do wartości z 2002 r. koszyk minimum socjalnego wzrósł na wartości zaledwie o 0,5 punktu procentowego. Tymczasem wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych notowany w GUS, choć również niski w wartościach bezwzględnych, wskazał na wzrost o 1,7 punktu, czyli ponad trzy razy więcej. Oznacza to, że mamy do czynienia – wprawdzie z małym, co do skali, ale jednak – spadkiem realnej wartości koszyka. Nową strukturę koszyka minimum socjalnego ilustruje poniższy wykres.

Wykres 1. Struktura minimum socjalnego średniorocznie w 2003 r.

wykres struktury minimum socjalne średnioroczne 2003

Przygotowano na podstawie informacji opracowanych przez Piotra Kurowskiego

Pełny komentarz oraz zestawienia tabelaryczne zawarte zostaną w numerze 4/2004 miesięcznika Polityka Społeczna.

Translate »
Skip to content