Wysokość minimum socjalnego w 2003 r.

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w 2003 r.
W 2003 r. śred­nia wysokość min­i­mum soc­jal­nego dla samot­nej osoby dorosłej ksz­tał­towała się na poziomie 789,50 zł, dla samot­nego emeryta — 729,40 zł. Najwyższa wartość sza­cow­anego koszyka w rodz­i­nach z dziećmi odno­towano w mod­elu z trójką dzieci — 2 853,40 zł, cho­ciaż w przelicze­niu na jedną osobę wartość min­i­mum soc­jal­nego była najniższa (570,70 zł). Dla rodzin z dwo­jgiem dzieci min­i­mum osza­cow­ano na 2 321,0 zł (580,30 zł na osobę), dla rodzin z jed­nym dzieck­iem w zależności od jego wieku od 1 806,70 zł (602,20 na osobę) do 1865 zł (621,70 zł na osobę).

Tabela 1
Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w 2003 r., w zł (dane średnioroczne)

Typ
gospodarstwa
Liczba osób Sym­bol Min­i­mum
socjalne
Min­i­mum
soc­jalne
per capita
Pra­cown­icze 1-osobowe M+K/2 789,5 789,5
Pra­cown­icze 2-osobowe M+K 1 288,7 644,4
Pra­cown­icze 3-osobowe M+K+DM 1 806,7 602,2
Pra­cown­icze 3-osobowe M+K+DS 1 865,0 621,7
Pra­cown­icze 4-osobowe M+K+DM+DS 2 321,0 580,3
Pra­cown­icze 5-osobowe M+K+DM+2xDS 2 853,4 570,7
Emeryckie 1-osobowe M+K/2 729,4 729,4
Emeryckie 2-osobowe M+K 1 169,7 584,8

 Ź r ó d ł o: Obliczenia Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na pod­stawie danych Depar­ta­mentu Statystyki Społecznej GUS.
Uwaga: Sym­bole użyte w tabl­icy oznaczają odpowied­nio:
M — mężczyzna w wieku 25–60 lat,
K — kobi­eta w wieku 25–60 lat,
M+K/2 — wydatki na poziomie śred­niej aryt­mety­cznej dla gospo­darstwa mężczyzny i kobi­ety,
DM — dziecko młod­sze w wieku 4–6 lat,
DS — dziecko starsze w wieku 13–15 lat.
W przy­padku gospo­darstw emeryc­kich sym­bole M i K oznaczają odpowied­nio mężczyznę i kobi­etę w wieku powyżej 60 lat.

W min­ionym roku wartość min­i­mum soc­jal­nego sza­cow­ana w okre­sach miesięcznych (marzec, czer­wiec, wrze­sień i grudzień) ule­gała bardzo niskim wahan­iom. W pier­wszych dwóch okre­sach był to delikatny wzrost (śred­nio o 1,3 oraz 2,3 punktu pro­cen­towego), następ­nie odno­towano spadek (śred­nio o 1,2 punktu) oraz ponowną nikłą zwyżkę (śred­nio o 0,3 punktu). Odbi­ciem niewiel­kich zmian wartości koszyka min­i­mum soc­jal­nego jest także nikła dynamika jego wzrostu w skali śred­niorocznej — w porów­na­niu do wartości z 2002 r. koszyk min­i­mum soc­jal­nego wzrósł na wartości zaled­wie o 0,5 punktu pro­cen­towego. Tym­cza­sem wskaźnik wzrostu cen kon­sump­cyjnych notowany w GUS, choć również niski w wartoś­ci­ach bezwzględ­nych, wskazał na wzrost o 1,7 punktu, czyli ponad trzy razy więcej. Oznacza to, że mamy do czynienia — wprawdzie z małym, co do skali, ale jed­nak — spad­kiem real­nej wartości koszyka. Nową struk­turę koszyka min­i­mum soc­jal­nego ilus­truje poniższy wykres.

Wykres 1. Struk­tura min­i­mum soc­jal­nego śred­niorocznie w 2003 r.

wykres struktury minimum socjalne średnioroczne 2003

Przy­go­towano na pod­stawie infor­ma­cji opra­cow­anych przez Pio­tra Kurowskiego

Pełny komen­tarz oraz zestaw­ienia tabelaryczne zawarte zostaną w numerze 4/2004 miesięcznika Poli­tyka Społeczna.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.