Wysokość minimum socjalnego w grudniu 2003 r.

Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w grud­niu 2003 r.
W grud­niu 2003 r. min­i­mum soc­jalne dla osoby samot­nej w wieku pro­duk­cyjnym wynosiło łącznie 792,30 zł, dla samot­nego emeryta — 732,50 zł. Dla rodzin z dwo­jgiem dzieci wartość koszyka osza­cow­ano na poziomie 2 327,5 zł (581,9 zł na osobę), nato­mi­ast dla rodziny z trójką dzieci min­i­mum soc­jalne wyniosło 2 860,90 zł (572,20 zł na osobę).

Tabela 1
Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w gospo­darst­wach pra­cown­iczych w grud­niu 2003 r. w zł.

Typ
gospodarstwa
Liczba osób Sym­bol Min­i­mum socjalne Min­i­mum
soc­jalne
per capita
Pra­cown­icze 1-osobowe M+K/2 792,3 792,3
Pra­cown­icze 2-osobowe M+K 1 291,7 645,8
Pra­cown­icze 3-osobowe M+K+DM 1 812,2 604,1
Pra­cown­icze 3-osobowe M+K+DS 1 868,5 622,8
Pra­cown­icze 4-osobowe M+K+DM+DS 2 327,5 581,9
Pra­cown­icze 5-osobowe M+K+DM+2xDS 2 860,9 572,2
Emeryckie 1-osobowe M+K/2 732,5 732,5
Emeryckie 2-osobowe M+K 1 173,1 586,6

Ź r ó d ł o: Obliczenia Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na pod­stawie danych Depar­ta­mentu Statystyki Społecznej GUS.
Uwaga: Sym­bole użyte w tabl­icy oznaczają odpowied­nio:
M — mężczyzna w wieku 25–60 lat,
K — kobi­eta w wieku 25–60 lat,
M+K/2 — wydatki na poziomie śred­niej aryt­mety­cznej dla gospo­darstwa mężczyzny i kobi­ety,
DM — dziecko młod­sze w wieku 4–6 lat, DS — dziecko starsze w wieku 13–15 lat.
W przy­padku gospo­darstw emeryc­kich sym­bole M i K oznaczają odpowied­nio mężczyznę i kobi­etę w wieku powyżej 60 lat.

W ostat­nim kwartale 2003 roku wartość min­i­mum soc­jal­nego wzrosła śred­nio o ok. 0,3 — 0,4 punktu pro­cen­towego, choć ogólny wskaznik wzrostu cen kon­sump­cyjnych wynosił trzykrot­nie więcej (1,1 punktu). Na mniejszy spadek wartości koszyka min­i­mum soc­jal­nego najbardziej wpłynęły niskie notowa­nia artykułów żywnoś­ciowych. W koszyku żywnoś­ciowym prak­ty­cznie nie zan­otowano wzrostu, pod­czas gdy ceny notowane w GUS wzrosły o blisko 3 punkty pro­cen­towe. Podobne roz­bieżności doty­czyły wydatków na leki oraz wyposaże­nia mieszka­nia. Najwięk­szy stopień zgod­ności dynamiki koszyka min­i­mum soc­jal­nego oraz ogól­nych wskazników cen doty­czył takich wydatków jak: eksploat­acja mieszka­nia, odzież i obuwie oraz higiena osobista.

Przy­go­towano na pod­stawie infor­ma­cji opra­cow­anych przez Pio­tra Kurowskiego

Pełny komen­tarz oraz zestaw­ienia tabelaryczne zawarte zostaną w najbliższym numerze miesięcznika Poli­tyka Społeczna.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.