Archiwum autora: EG

Wręc­zenie nagród­ i wyróżnień XXIII edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej.

9 grud­nia 2021 r. zostały wręc­zone nagrod­y i wyróżnienia XXIII edy­cji Konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej. Uroczys­tość odbyła się pod hon­orowym patronatem Pani Mar­leny Maląg Min­is­ter Rodziny i Poli­tyki Społecznej. Wyniki XXIIICzy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Edukacja dorosłych – czyli jak wydłużać aktywność zawodową. Znaczenie międzypokoleniowego transferu wiedzy

Zarez­er­wuj czas w dniu 2 grud­nia 2021 r. w godz. 10.00–14.00  i weź udział online w deba­cie pt.: „Edukacja dorosłych – czyli jak wydłużać akty­wność zawodową. Znacze­nie między­pokole­niowego trans­feru wiedzy”. Jest to kole­jna debata z Cyklu debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Polski rynek pracy w perspektywie najbliższych lat, 15 listopada 2021 r., godzina 11.00

Pro­fe­sor Marek Bed­narski: szansą dla Pol­ski jest wejś­cie na rynki pod­dostawcy zaawan­sowanych tech­no­log­icznie pro­duk­tów (Medi­a­Room) Trans­misja:15 listopada 2021 r., godz­ina 11.00 https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu#transmisja Zapraszamy na wideokon­fer­encję pt.: Pol­ski rynek pracy w per­spek­ty­wie najbliższych lat, 15 listopada 2021 r., godz­ina 11.00. Udział … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Edukacja dorosłych – czyli jak wydłużać aktywność zawodową. Znaczenie międzypokoleniowego transferu wiedzy

2 grud­nia 2021 r. odbędzie się kole­jna debata pt.: “Edukacja dorosłych – czyli jak wydłużać akty­wność zawodową. Znacze­nie między­pokole­niowego trans­feru wiedzy”. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zgłoszenie do XIII edycji Konkursu

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

Zawody i kompetencje przyszłości – impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki

Zapraszamy na wideokon­fer­encję pt.: Zawody i kom­pe­tencje przyszłości – impuls roz­wo­jowy dla pol­skiej gospo­darki, 19 października, godz. 12.00. Udział biorą: dr hab. Urszula Jeruszka, prof. IPiSS — “Zawody i kwal­i­fikacje przyszłości – wyzwanie dla sys­temu szkol­nictwa branżowego”, dr Anna Jawor-Joniewicz, … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

https://debaty.ipiss.com.pl/debaty/zakonczone/5-wyzwania-polityki-spolecznej-wobec-osob-niepelnosprawnych-i-ich-rodzin

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

2 grud­nia 2021 r. odbędzie się kole­jna debata pt.: “Edukacja dorosłych – czyli jak wydłużać akty­wność zawodową. Znacze­nie między­pokole­niowego trans­feru wiedzy”. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

#idearozwojubiznesu – startuje cykl edukacyjnych spotkań online

15 wrześ­nia 2021 roku Pol­ska Agencja Roz­woju Przed­siębior­c­zości oraz Min­is­terstwo Roz­woju i Tech­nologii rozpoczy­nają cykl eduka­cyjnych wideokon­fer­encji dla przed­siębior­ców. #idearoz­wo­ju­biz­nesu – star­tuje cykl eduka­cyjnych spotkań online Spotka­nia będą poświę­cone paki­etowi rozwiązań przy­go­towanych przez rząd, które wesprą właś­ci­cieli firm w prowadze­niu … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe

PLATFORMA DEBAT O POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ

PLATFORMA DEBAT O POLSKIEJ POLITYCE SPOŁECZNEJ Por­tal DPPS pow­stał w ramach pro­jektu w odpowiedzi na potrzebę upowszech­nienia wyników najnowszych badań naukowych, w tym prowad­zonych przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych (IPiSS) oraz pod­niesie­nie poziomu wiedzy o proce­sach warunk­u­ją­cych prowadze­nie poli­tyki … Czy­taj dalej

Opublikowano Aktualności | Komentowanie nie jest możliwe