Minimum socjalne

Wysokość minimum socjalnego w marcu 2003 r.

Wartość koszyka minimum socjalnego za miesiąc marzec bieżącego roku odpowiednio wynosiła dla osoby dorosłej żyjącej samotnie – 782,10 zł., zaś dla osoby w wieku emerytalnym

Przeciętne minimum socjalne w czerwcu 2003 r.

W miesiącu wrześniu br. minimum socjalne dla osoby samotnej w wieku produkcyjnym wynosi łącznie 796,10 zł., dla samotnego emeryta – 733,90 zł. Największa kwota szacowanego

Przeciętne minimum socjalne w 2002 r.

Według badań prowadzonych w IPiSS, wartość koszyka minimum socjalnego dla osoby dorosłej kształtowała się średnio na poziomie grudniu 783,10 zł. W przypadku osoby w wieku

Minimum socjalne we wrześniu 2002 r.

We wrześniu br. po raz kole­jny odno­towano spadek wartości min­i­mum soc­jal­nego. Dla osoby samot­nej w wieku pro­duk­cyjnym min­i­mum soc­jalne osza­cow­ano na poziomie 771,20 zł, a

Translate »
Skip to content