Minimum socjalne we wrześniu 2002 r.

Udostępnij

We wrześniu br. po raz kole­jny odno­towano spadek wartości min­i­mum soc­jal­nego. Dla osoby samot­nej w wieku pro­duk­cyjnym min­i­mum soc­jalne osza­cow­ano na poziomie 771,20 zł, a dla osoby w wieku popro­duk­cyjnym — 712,20 zł.

Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta ksz­tał­towała się na poziomie odpowied­nio 2267,40 oraz 2787,60 zł. Dla gospo­darstwa domowego złożonego z dwo­jga osób dorosłych wartość ta sza­cow­ana jest na poziomie 1261,20 zł.
Ponowna niewielka obniżka wartości min­i­mum soc­jal­nego jest już drugą korektą w dół w tym roku (pier­wszy spadek miał miejsce w czer­wcu). Stanowi to swoisty prece­dens: zazwyczaj wartość koszyka rosła (np. w lat­ach 1999 — 2000), a jeśli już następował spadek, zdarzał się tylko raz w roku i to właśnie pod koniec trze­ciego kwartału (tak było w 1998 i 2001r.). Odno­towana po raz drugi mniejsza wartość min­i­mum soc­jal­nego idzie jed­nak w parze ze spad­kiem notowań cen towarów konsumpcyjnych.

Tabela 1
Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w gospo­darst­wach pra­cown­iczych we wrześniu 2002 r. w zł.

Wyszczegól­nie­nie

Gospo­darstwa pracownicze

1
osobowe
2
osobowe
3
osobowe
3
osobowe
4
osobowe
5
osobowe
M+K/2 M+K M+K+DM M+K+DS M+K+ DM+DS M+K+ DM+2xDS
Min­i­mum soc­jalne per capita 771,2 630,6 588,6 609,0 566,9 557,5
Min­i­mum socjalne 771,2 1261,2 1765,8 1826,9 2267,4 2787,6
Żywność 171,8 343,5 471,9 532,2 660,6 849,3
Mieszkanie 298,8 417,4 555,7 555,7 680,7 825,1
Odzież i obuwie 48,3 96,6 129,5 144,2 177,0 224,5
Trans­port i łaczność 78,2 155,8 179,4 195,0 218,6 257,8

Ź r ó d ł o: Obliczenia Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warsza­wie na pod­stawie danych GUS.

Wyniki badań IPiSS wskazują, iż obniżka min­i­mum soc­jal­nego w okre­sie czer­wiec — wrze­sień br. wiąże się przede wszys­tkim z sezonowym spad­kiem notowań artykułów żywnoś­ciowych w okre­sie zbiorów. W innych gru­pach potrzeb nie ma tak wyraźnych ten­dencji — w więk­szości przy­pad­ków obser­wuje się zbieżność wskaźnika inflacji z okre­sowymi wartoś­ci­ami koszyka. Wyjątek stanowi obniżka wartości koszyka w zakre­sie sportu i rekreacji, która nie została potwierd­zona w postaci wskaźnika cen notowanego w GUS. W pozostałych gru­pach koszyka min­i­mum mamy do czynienia ze wzrostem wartości, choć ostate­cznie nie przełożyło się to na ten­dencję w ogól­nej wartości koszyka.

Tabela 2
Wysokość min­i­mum soc­jal­nego w gospo­darst­wach emeryc­kich we wrześniu 2002 r. w zł.

Wyszczegól­nie­nie

Gospo­darstwa emeryckie

1-osobowe 2-osobowe
M+K/2 M+K
Min­i­mum soc­jalne per capita 712,2 572,2
Min­i­mum socjalne 712,2 1144,4
– Żywność 149,9 299,8
– Mieszkanie 298,8 417,4
– Odzież i obuwie 39,8 7,69
– Trans­port i łączność 51,1 101,6

 Źródło jak wyżej.
 Objaśnienia do tabel: Sym­bole użyte w tabl­icy oznaczają odpowied­nio:
M — mężczyzna w wieku 25–60 lat,
K — kobi­eta w wieku 25–60 lat,
M+K/2 — wydatki na poziomie śred­niej aryt­mety­cznej dla gospo­darstwa mężczyzny i kobi­ety,
DM — dziecko młod­sze w wieku 4–6 lat,
DS– dziecko starsze w wieku 13–15 lat.
W przy­padku gospo­darstw emeryc­kich sym­bole M i K oznaczają odpowied­nio mężczyznę i kobi­etę w wieku powyżej 60 lat.

Struktura minimum socjalnego we wrześniu 2002 r.

Pełny komen­tarz oraz zestaw­ienia tabelaryczne zawarte zostaną w najbliższym numerze miesięcznika Poli­tyka społeczna.

 Infor­ma­cję opra­cował: Piotr Kurowski

Translate »
Skip to content