Wysokość minimum socjalnego w czerwcu 2002 r.

Udostępnij

W czerwcu br. odnotowano spadek wartości minimum socjalnego w porównaniu z wynikami z marca. Dla osoby pracującej minimum socjalne oszacowano na poziomie 777,20 zł. Dla osoby samotnej w wieku poprodukcyjnym jest to kwota 717,30 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta kształtuje się na poziomie odpowiednio 2 286,00 oraz 2 810,30 zł. Dla gospodarstwa domowego złożonego z dwojga osób dorosłych wartość ta szacowana jest na poziomie 1 275,40 zł. Jak już wspomniano, całkowita wartość minimum socjalnego obniżyła się – trzeba powiedzieć, że spadek ten jest niewielki, gdyż nie przekroczył granicy jednego punktu procentowego. Wyniki naszych badań wskazują, że spadek wartości minimum socjalnego jest przede wszystkim pochodną obniżenia się cen na artykuły żywnościowe. Drugą grupą potrzeb w koszyku, których minimalnie wartość spadła to higiena osobista. W pozostałych grupach potrzeb koszyka minimum mamy do czynienia ze wzrostem wartości, choć ostatecznie nie przełożyło się to na tendencję w ogólnej wartości koszyka. Oznacza to, że w miesiącach marzec- czerwiec mamy do czynienia ze zmianą struktury minimum socjalnego.

Tabela 1
Wysokość minimum socjalnego w gospodarstwach pracowniczych w czerwcu 2002 r. w zł.

Wyszczegól­nie­nie

Gospo­darstwa pracownicze

1
osobowe
2
osobowe
3
osobowe
3
osobowe
4
osobowe
5
osobowe
M+K/2 M+K M+K+DM M+K+DS M+K+ DM+DS M+K+ DM+2xDS
Min­i­mum soc­jalne per capita 777,2 637,7 593,6 615,5 571,5 562,1
Min­i­mum socjalne 777,2 1 275,4 1 780,9 1 846,6 2 286,0 2 810,3
Żywność 182,5 365,0 500,9 565,2 701,0 901,2
Mieszkanie 295,3 412,3 548,8 548,8 672,3 815,2
Odzież i obuwie 46,9 93,7 126,2 140,5 173,0 219,8
Trans­port i łaczność 77,9 155,1 178,6 194,1 217,6 256,6

Ź r ó d ł o: Obliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie na podstawie danych GUS.

Przy okazji badań nad wysokością minimum socjalnego, należy zwrócić uwagę na wysoką dynamikę realnych kosztów gospodarstw domowych związanych z ochroną zdrowia. Wzrost ten w badanym okresie wzrósł o 2,11 punktu procentowego (GUS 2002). Jednak z uwagi na nie zweryfikowany jeszcze koszyk minimum socjalnego w tym zakresie, wzrost wartości tej grupy tylko częściowo znajduje odzwierciedla te tendencje. Wysokość minimum socjalnego w gospodarstwach emeryckich w marcu 2002 r. w zł.

Tabela 2 Wysokość minimum socjalnego w gospodarstwach emeryckich w marcu 2002 r. w zł.

Wyszczegól­nie­nie

Gospo­darstwa emeryckie

1-osobowe 2-osobowe
M+K/2 M+K
Min­i­mum soc­jalne per capita 717,3 578,4
Min­i­mum socjalne 717,3 1156,7
– Żywność 159,3 318,5
– Mieszkanie 295,3 412,3
– Odzież i obuwie 38,7 77,4
– Trans­port i łączność 51,0 101,3

Źródło jak wyżej. Objaśnienia do tabel: Symbole użyte w tablicy oznaczają odpowiednio: M – mężczyzna w wieku 25-60 lat, K – kobieta w wieku 25-60 lat, M+K/2 – wydatki na poziomie średniej arytmetycznej dla gospodarstwa mężczyzny i kobiety, DM – dziecko młodsze w wieku 4-6 lat, DS- dziecko starsze w wieku 13-15 lat. W przypadku gospodarstw emeryckich symbole M i K oznaczają odpowiednio mężczyznę i kobietę w wieku powyżej 60 lat.

Struktura minimum socjalnego w czerwcu 2002 r.

Pełny komentarz oraz szczegółowe zestawienia tabelaryczne zawarte zostaną w najbliższym numerze miesięcznika Polityka społeczna.

 Informację opracował: Piotr Kurowski.

Translate »
Skip to content