Konfederatka – Przyjaciel Pracodawcy

Udostępnij

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że w dniu 6 grud­nia 2006 roku Kon­fed­er­acja Pra­co­daw­ców Pol­s­kich uhonorowała Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych Nagrodą “Kon­fed­er­atka — Przy­ja­ciel Pra­co­dawcy” w kat­e­gorii Insty­tucje Naukowe za umiejętne i kon­sek­wentne poszuki­wanie i pop­u­lary­zowanie nowoczesnych form zarządza­nia zasobami ludzkimi w środowisku pra­co­daw­ców, dzięki czemu pol­skie przed­siębiorstwa stają się nowocześniejsze i lep­iej przy­go­towane do konkurowa­nia na rynku wspól­no­towym.

Nagrodę ode­brała Pani dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska — dyrek­tor Instytutu

Translate »
Skip to content