Nagroda Intermediów w dziedzinie zdrowia publicznego dla prof. Goliniowskiej

Udostępnij

20 listopada 2007 r. w Zamku Królewskim w Warsza­wie Pani Pro­fe­sor Stanisława Goli­nowska otrzy­mała nagrodę Inter­mediów w dziedzinie zdrowia pub­licznego.

Stanisława Goli­nowska jest pro­fe­sorem nauk eko­nom­icznych. W lat­ach 1991–1997 kierowała IPiSS. Jest współza­łoży­cielem Cen­trum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), wiceprze­wod­niczącą Rady Fun­dacji. W 2000 r. rozpoczęła pracę dydak­ty­czną w Insty­tu­cie Zdrowia Pub­licznego Col­legium Medicum Uni­w­er­sytetu Jagiel­lońskiego. Od wrześ­nia 2002 r. jest dyrek­torem tej placówki. Jej dorobek naukowy oraz eksper­cki charak­teryzuje umiejętne łącze­nie celów społecznych z eko­nom­icznym rozsąd­kiem. Używa argu­men­tów rzec­zowych, udoku­men­towanych zna­jo­moś­cią rzeczy, dobrym warsz­tatem oraz sze­roką bazą porów­naw­czą.

Serdecznie grat­u­lu­jemy otrzy­manej nagrody.

Translate »
Skip to content