Konferencja pt. ICT, społeczna inkluzja i system zabezpieczenia społecznego w Europie

Udostępnij

W dni­ach 4–5 listopada 2005 r.odbyła się w Rzymie między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt.: ICT, społeczna inkluzja i sys­tem zabez­pieczenia społecznego w Europie: wskazanie przykładów dobrych prak­tyk, na której zostały zaprezen­towane, pod­sumowu­jące pro­jekt, wyniki analiz doty­czące zmian sys­temów zabez­pieczenia społecznego w Europie związanych ze zmi­anami dokonu­ją­cymi się na rynku pracy.

Anal­izy, pode­j­mowane w toku prawie rocznej pracy nad real­iza­cją pro­jektu, dostępne są w postaci zarówno raportów cząstkowych, jak i pod­sumowu­ją­cych poszczególne etapy pro­jektu. Dostępny jest również raport z ostat­niej kon­fer­encji. Wszys­tkie raporty oraz infor­ma­cje na temat celów i real­iza­cji poszczegól­nych etapów pro­jektu można odnalezć na stronie inter­ne­towej www.law-project.org

Translate »
Skip to content