Labour Mar­ket Changes and Wel­fare Per­spec­tives in Europe (LAW)

Udostępnij

Od grud­nia 2004 roku Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych uczest­niczy we wspier­anym przez Komisję Europe­jską pią­tym ramowym pro­gramie ICT Labour Mar­ket Changes and Wel­fare Per­spec­tives in Europe (LAW).

Celem pro­jektu jest anal­iza związków pomiędzy zmi­anami, jakie zachodzą na rynku pracy, a zmi­anami w sys­temie zabez­pieczenia społecznego i — szerzej — zmi­anami mod­elu poli­tyki społecznej. Zadaniem pro­jektu jest iden­ty­fikacja nowych mod­eli i niety­powych form zatrud­nienia oraz anal­iza wpływu społeczeństwa infor­ma­cyjnego na poli­tykę społeczną. Więcej infor­ma­cji można znalezć na stronie inter­ne­towej pro­jektu. więcej…

Translate »
Skip to content