Wartość minimum socjalnego w grudniu 2002

Udostępnij

W ostatnim miesiącu ubiegłego roku po raz kolejny dokonano szacunków wartości koszyka minimum socjalnego.

Dla samotnej osoby dorosłej minimum socjalne wynosiło w grudniu 770,80 zł, dla osoby w wieku emerytalnym – 712,20 zł.Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta kształtowała się odpowiednio na poziomie 2265,40 oraz 2784,80 zł.
W ostatnim miesiącu ubiegłego roku po raz kolejny dokonano szacunków wartości koszyka minimum socjalnego. Dla samotnej osoby dorosłej minimum socjalne wynosiło w grudniu 770,80 zł, dla osoby w wieku emerytalnym – 712,20 zł. Dla rodzin z dwójką i trójką dzieci wielkość ta kształtowała się odpowiednio na poziomie 2 265,40 oraz 2 784,80 zł. Dla gospodarstwa domowego złożonego z dwojga osób dorosłych wartość ta szacowana jest na poziomie 1 259,20 zł (por. Tabela 1).

Tabela 1
Wysokość minimum socjalnego w gospodarstwach pracowniczych we wrześniu 2002 r. w zł.

Typ gospodarstwa Liczba osóbSymbolMinimum socjalne

Minimum socjalne

per capita

Pracownicze1-osoboweM+K/2770,8 770,8
Pracownicze2-osoboweM+K1 259,2 629,6
Pracownicze3-osoboweM+K+DM1 764,4588,1
Pracownicze3-osoboweM+K+DS1 823,5607,8
Pracownicze4-osoboweM+K+DM+DS2 265,4566,3
Pracownicze5-osoboweM+K+DM+2xDS2 784,8557,0
Emeryckie1-osoboweM+K/2712,2712,2
Emeryckie2-osoboweM+K1 143,1571,6

Ź r ó d ł o: Obliczenia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie danych Departamentu Statystyki Społecznej GUS.
Uwaga: Symbole użyte w tablicy oznaczają odpowiednio:
M – mężczyzna w wieku 25-60 lat,
K – kobieta w wieku 25-60 lat,
M+K/2 – wydatki na poziomie średniej arytmetycznej dla gospodarstwa mężczyzny i kobiety,
DM – dziecko młodsze w wieku 4-6 lat,
DS – dziecko starsze w wieku 13-15 lat.
W przypadku gospodarstw emeryckich symbole M i K oznaczają odpowiednio mężczyznę i kobietę w wieku powyżej 60 lat.

Całkowita wartość koszyka w relacji do wyników z września ponownie – w 2002 roku już po raz trzeci – obniżyła się, choć w marginalnym wprost zakresie. W wartościach bezwzględnych spadek ten wynosił od 30 groszy do 1,10 zł na jedną osobę. W ujęciu punktowym różnica w całkowitej wartości koszyka nie jest nawet zauważalna. Można zatem powiedzieć, że o ile począwszy od marca 2002 r. wartość minimum socjalnego malała, o tyle w grudniu ustabilizowała się. Stabilizację wartości koszyka częściowo potwierdza niski wzrost cen towarów konsumpcyjnych w IV kwartale roku (zaledwie 0,3 punktu procentowego). Stabilizacja wartości minimum socjalnego w grudniu ma jednak charakter dynamiczny – mimo niewielkich zmian całkowitej wartości zmieniła się struktura koszyka (Wykres 1). Obniżeniu uległy wartość koszyka żywnościowego oraz wydatków związanych z wypoczynkiem. W obu przypadkach ogólna dynamika wzrostu cen notowanych w GUS jest jednak wzrostowa. Nie zmieniła się natomiast wartość koszyków dla potrzeb higieny osobistej oraz transportu i łączności, mimo lekko wzrostowego ogólnego wskaźnika cen GUS. W największym stopniu wzrosły koszty związane z wyposażeniem mieszkań, co tym razem potwierdzają indeksy cen.

wykres minimum_socjalne_grudzien 2002

Informację opracowali: Piotr Kurowski, Piotr Broda-Wysocki
Pełny komentarz oraz zestawienia tabelaryczne zawarte zostaną w najbliższym numerze miesięcznika Polityka Społeczna.

Translate »
Skip to content