Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


4 czerwca 2020

Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych rozpoczął nowy pro­jekt pn. Cykl debat upowszech­ni­a­ją­cych wiedzę z zakresu poli­tyki społecznej – „Między nauką a prak­tyką” współ­fi­nan­sowany w ramach pro­gramu Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego pod nazwą „Społeczna Odpowiedzial­ność Nauki/Doskonała Nauka” w ramach mod­ułu „Społeczna odpowiedzial­ność nauki – Pop­u­laryza­cja nauki i pro­mocja sportu”.
Ter­min real­iza­cji pro­jektu: 01.04.2020 r. – 31.03.2022 r.

Cel pro­jektu:
Głównym celem pro­jektu jest orga­ni­za­cja cyklu debat o poli­tyce społecznej służą­cych roz­wo­jowi dyskusji o kluc­zowych dla Pol­ski prob­lemach roz­wo­jowych w kon­tekś­cie poli­tyki społecznej oraz trans­fer­owi wiedzy między „światem nauki” a poli­tyką (pol­icy mak­ers).
Pro­jekt zakłada przeprowadze­nie cyklu 9 debat doty­czą­cych prob­lematyki poli­tyki społecznej, które są kluc­zowe dla Pol­ski w kon­tekś­cie obec­nie real­i­zowanych pro­gramów społecznych, trendów między­nar­o­dowych, a także wyzwań i dylematów, przed jakimi stanie poli­tyka społeczna w Polsce w per­spek­ty­wie nad­chodzą­cych lat.

Pier­wsza debata będzie doty­czyła „Bez­pieczeństwa finan­sowego sys­temu ubez­pieczeń społecznych w kon­tekś­cie sytu­acji na rynku pracy i sytu­acji demograficznej”.

Cykl debat upowszechniających wiedzę z zakresu polityki społecznej – „Między nauką a praktyką”


6 maja 2020

Uprze­jmie infor­mu­jemy, że z dniem 11 maja 2020 roku Pani Dyrekotr IPiSS odwołała polece­nie pracy zdal­nej. Wracamy zatem do obow­iązu­jącego zarówno pra­cown­ików admin­is­tracji jak i pra­cown­ików naukowych czasu pracy w Insty­tu­cie. W bieżą­cym tygod­niu Insty­tut jest również codzi­en­nie otwarty.


17 marca 2020

W związku z ogłos­zonym na tere­nie kraju stanem zagroże­nia epi­demicznego, w przy­padku potrzeby prosimy o kon­takt z Insty­tutem drogą elek­tron­iczną na adres sekretariat@ipiss.com.pl


13 marca 2020

Nowość wydawnicza 2020

UNIWERSYTET W PUŁAPCE RYNKU PRACY. O teoretycznych założeniach praktyczności kształcenia. autor: Krzysztof PodwójcicUNIWERSYTET W PUŁAPCE RYNKU PRACY. O teo­re­ty­cznych założe­ni­ach prak­ty­czności ksz­tałce­nia
autor: Krzysztof Podwójcic

Autor wych­wytuje tu kluc­zowy dylemat sto­jący przed jed­nos­tkami budu­ją­cymi ład insty­tucjon­alny szkol­nictwa wyższego, finan­su­ją­cymi je i zrządza­ją­cymi szkołami. Na ile uni­w­er­sytet ma „zaopa­try­wać” rynek pracy w wyk­wal­i­fikowanych pra­cown­ików, gotowych do pod­ję­cia obow­iązków, a na ile przy­go­tować absol­wen­tów do, jak to określa Autor, wejś­cia w dorosłość, czyli uzyska­nia gotowości do tego, by wchodzić w różne społeczne role, w tym też pra­cown­ika. Kon­cepcje te różnie defini­ują cele ksz­tałce­nia i prowadzą do wyek­sponowa­nia innych prob­lemów prak­ty­cznych i teo­re­ty­cznych. Autor trafnie iden­ty­fikuje te prob­lemy. Wskazuje, między innymi, że ksz­tałce­nie dla rynku pracy to często ksz­tałce­nie dla przeszłości, kon­ser­wu­jące ist­niejącą struk­turę pro­dukcji. Edukacja dla „wejś­cia w dorosłość” wiąże się z prob­le­mami niepewności wobec przyszłości, trud­noś­ci­ami z postępem w mod­ern­iza­cji czy ogranic­zonym wzrostem zamożności. Wartość książki leży również w pró­bie połączenia pogłębionej reflek­sji teo­re­ty­cznej z anal­izą o charak­terze empirycznym. Za obiekt badań, w którym będą odbi­jać się wspom­ni­ane dylematy, Autor obrał aka­demickie biura karier (ABK)”.

Z recen­zji prof. Marka Bednarskiego

KUP PUBLIKACJĘ


11 marca 2020

Szanowni Państwo

zamieszczany linki do stron inter­ne­towych  MR,PiPS* zaw­ier­a­ją­cych aktu­alne, ofic­jalne i wiary­godne infor­ma­cje na temat nowego koron­awirusa SARS-Cov-2 wywołu­jącego chorobę COVID-19 oraz infor­ma­cje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przy­padku pode­jrzenia zakaże­nia u siebie lub swoich blis­kich. Na stronach tych zna­jdą Państwo następu­jące informacje:

  • Czym jest koronawirus?
  • Jak ochronić się przez zakażeniem?
  • Pode­jrze­wasz u siebie koronawirusa?
  • Masz objawy i wró­ciłeś z regionu, w którym wys­tępuje koronawirus?
  • Gdzie do tej pory stwierd­zono przy­padki zakaże­nia koronawirusem?Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym wys­tępuje koron­awirus i nie miałeś kon­taktu z osobą zakażoną?

Linki:   Koron­awirus:   infor­ma­cje i zalecenia

________________________
* Infor­ma­cje zacz­erp­nięte ze strony Min­is­terstwa Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej (https://www.gov.pl/web/koronawirus)