Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, skutków inte­gracji Pol­ski z Unią Europe­jską w sferze rynku pracy i poli­tyki społecznej, zagad­nienia pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS


Możliwość komentowania jest wyłączona.


16 stycznia 2014

Jubileusz 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Wratnego

Jubileusz 70-lecia prof. dr hab. Jerzego Wratnego

W dniu 16 sty­cz­nia 2014 r. w Sali Lus­trzanej Pałacu Stasz­ica w Warsza­wie odbyła się  uroczys­tość Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Wrat­nego połąc­zona z wręcze­niem Księgi Jubileuszowej zor­ga­ni­zowana przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych oraz  Insty­tut Nauk Prawnych Pol­skiej Akademii Nauk.
pro­gram uroczystości


17 grudnia 2013

Konkurs Lider Zarządzania Zasobami LudzkimiSzanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z opra­cow­aniem o najlep­szych prak­tykach zarządza­nia zasobami ludzkimi wyło­nionych pod­czas XIV edy­cji Konkursu Lider ZZL, pod­sumowaniem kierunków dzi­ałań w nagrod­zonych fir­mach i prezen­tacją korzyści dla przed­siębiorstwa wynika­ją­cych ze stosowa­nia dobrych rozwiązań w dziedzinie zzl.
Obsz­erne opra­cow­anie na ten temat, zaty­tułowane ZZL jako potenc­jał kre­owa­nia wyników dzi­ałal­ności orga­ni­za­cji. Doświad­czenia firm uczest­niczą­cych w XIV edy­cji konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami ludzkimi” zostało przy­go­towane przez pra­cown­ików Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych i formie elek­tron­icznej bezpłat­nie udostęp­nione na stronie XIV edy­cji konkursu LZZL.


16 grudnia 2013

Konferencja końcowa "Reha­bil­i­tacja zawodowa – stan aktu­alny i pro­ponowane zmi­any" 16-12-201316 grud­nia 2013 r, w Polo­nia Palace Hotel, Al. Jero­zolim­skie 45 w Warsza­wie odbyła się między­nar­o­dowa kon­fer­encja koń­cowa pod­sumowu­jąca wyniki badań pt.: „Reha­bil­i­tacja zawodowa – stan aktu­alny i pro­ponowane zmi­any”  więcej…     pro­gram          agenda      

Infor­ma­cje o pro­jek­cie „Reha­bil­i­tacja zawodowa – stan aktu­alny i pro­ponowane zmi­any”


13 grudnia 2013

Konferencja pt.: "Wpływ elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy na aktywność zawodową osób w wieku 45 +", 13 grudnia 2013

w dniu 13 grud­nia 2013 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” im. A. Bączkowskiego w Warsza­wie odbyła się  kon­fer­encji pt.: “Wpływ elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy na akty­wność zawodową osób w wieku 45 +”więcej…     pro­gram       prezen­tacja

Infor­ma­cje o pro­jek­cie Badanie wpływu elasty­cznych form zatrud­nienia i orga­ni­za­cji pracy na akty­wność zawodową zasobów pracy w wieku 45+”


12 grudnia 2013

Konferencja pt.: Samotne rodzi­cielstwo a zagroże­nie wyk­lucze­niem społecznym, 12.12.201312 grud­nia 2013 r.  w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” MPiPS Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych zor­ga­ni­zował kon­fer­encję naukową pt.: “Samotne rodzi­cielstwo a zagroże­nie wyk­lucze­niem społecznym”   więcej…     prezen­tacja