Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


23 kwietnia 2019

Szkolenia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS)Szkole­nia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) – kon­tynu­u­jemy rekru­tację!
Zapraszamy pra­cown­ików OPS i PCPR na szkole­nia real­i­zowane w ramach pro­jektu pn. „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” (POWR.02.05.00–00–0111/16), których celem jest omówie­nie zmian w oce­nie zasobów pomocy społecznej wprowad­zonych w 2019 r. Szkole­nia będą miały miejsce w Warsza­wie w ter­mi­nach wskazanych w for­mu­la­rzu rejes­tra­cyjnym. Ter­min zgłoszeń na poszczególne szkole­nia upływa na 5 dni roboczych przez każdym z ter­minów szkole­nia, do lim­itu miejsc. Szkole­nia mają charak­ter dwud­niowy (pier­wszy dzień w godz. 10:45–15:30, drugi dzień w godz. 8:45–13:30). Koszt prze­jazdu do kwoty 260 PLN na osobę podlega zwro­towi, koszt noclegu pokry­wany jest przez orga­ni­za­torów. Możli­wość rejes­tracji dla 2 osób z danego OPS/PCPR do lim­itu miejsc. Rejes­tracja prowad­zona jest w formie elek­tron­icznej. W celu zgłoszenia się prosimy o wypełnie­nie for­mu­la­rza  rejestracyjnego.

Tele­fon­icznych infor­ma­cji na temat szkoleń udziela Pan Jakub Grze­gor­czyk, w godz. 9.30 – 15.00 nr tele­fonu: (22) 536 75 18, tel. kom. 698 051 047


Międzynarodowa konferencja pt.: Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Delegowanie pracowników. Opieka długoterminowa, Warszawa, 18 czerwca 2019 r.

W związku z real­iza­cją między­nar­o­dowego pro­jektu Free Move­ment of Work­ers and Social Secu­rity Coor­di­na­tion (MoveS), finan­sowanego przez Komisję Europe­jską oraz koor­dynowanego przez Eftheia i Deloitte, 18 czer­wca 2018 r. (wtorek) w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” w Warsza­wie, ul. Limanowskiego 23 zor­ga­ni­zowano między­nar­o­dową kon­fer­encję pt. Zmi­any w reg­u­lac­jach uni­jnych doty­czą­cych koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. Dele­gowanie pra­cown­ików. Opieka dłu­goter­mi­nowa związana z celami tego pro­jektu.   więcej…
Zapraszamy  wszys­t­kich zain­tere­sowanych do pobra­nia prezen­tacji z kon­fer­encji.

PREZENTACJA


5 kwietnia 2019

Szkolenia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS)Szkole­nia z nowego narzędzia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS)
Zapraszamy pra­cown­ików OPS i PCPR na szkole­nia real­i­zowane w ramach pro­jektu pn. „Narzędzie agre­gowa­nia i mon­i­torowa­nia danych w obszarze włączenia społecznego” (POWR.02.05.00–00-0111/16), których celem jest omówie­nie zmian w oce­nie zasobów pomocy społecznej wprowad­zonych w 2019 r. Szkole­nia będą miały miejsce w Warsza­wie w ter­mi­nach wskazanych w for­mu­la­rzu rejes­tra­cyjnym. Szkole­nia mają charak­ter dwud­niowy (pier­wszy dzień w godz. 10:45–15:30, drugi dzień w godz. 8:45–13:30). Koszt prze­jazdu do kwoty 260 PLN na osobę podlega zwro­towi, koszt noclegu pokry­wany jest przez orga­ni­za­torów. Możli­wość rejes­tracji dla 2 osób z danego OPS/PCPR do lim­itu miejsc. Rejes­tracja prowad­zona jest w formie elek­tron­icznej. W celu zgłoszenia się prosimy o wypełnie­nie for­mu­la­rza  rejestracyjnego.

FORMULARZ REJESTRACYJNY


2 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,
Zakończyła się XIX edy­cja Konkursu Lider ZZL. Lid­erami w trzech równorzęd­nych kat­e­go­ri­ach konkur­sowych zostali:

  • SITECH Sp. z o.o.,
  • Łódzkie Cen­trum Doskonale­nia Nauczy­cieli i Ksz­tałce­nia Praktycznego,
  • Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Mazowieck­iego.

Mapa Lau­re­atów XIX edy­cji konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi

Mapa Laureatów XIX edycji konkursu Lider Zarządzania Zasobami LudzkimiNa stronie inter­ne­towej Konkursu Lider ZZL umieś­cil­iśmy jego pod­sumowanie mery­to­ryczne w formie dwóch opracowań:

  1. opra­cow­anie: „Najważniejsze przed­sięwz­ię­cia w obszarze zzl w fir­mach uczest­niczą­cych w  XIX edy­cji Konkursu Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi” (B. Sajkiewicz, A. Jawor-Joniewicz) https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-lider=zzl-w-firmach-xix-edycji
  2. folder „Lider Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi XIX edy­cja” wraz z artykułem B. Sajkiewicz „Innowa­cyjność pra­cown­icza w przed­siębiorstwie” https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-lider=folder-lzzl-edycja-xix

Zapraszamy do lektury.

Biuro Konkursu Lider ZZL


4 lutego 2019

Seminarium regionalne pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“, 14 marca 2019 r., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

W związku z real­iza­cją  pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 14 marca 2019 r. w Wyższej Szkole Finan­sów i Zarządza­nia w Białym­stoku, budynek E, sala 305  zor­ga­ni­zowano sem­i­nar­ium pt.Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“. więcej…

PROGRAM