Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych jest placówką naukowo-badawczą pode­j­mu­jącą prob­lemy pracy i poli­tyki społecznej w sposób inter­dyscy­pli­narny. Kierunki prac badaw­czych są dos­tosowane do bieżą­cych potrzeb poli­tyki społeczno-gospodarczej kraju. Nasze bada­nia w wielu dziedz­i­nach są prekur­sorskie. Pośród obszarów badaw­czych IPiSS wymienić można: anal­izy rynku pracy i efek­ty­wności instru­men­tów poli­tyki społecznej i poli­tyki rynku pracy, prog­nozę podaży i popytu na pracę w Polsce, bada­nia doty­czące pro­cesów migra­cyjnych, zatrud­nienia cud­zoziem­ców, społecznego ustroju pracy, zarządza­nia zasobami ludzkimi, sys­temów motywa­cyjnych, zagad­nień pracy i ubez­pieczeń społecznych.


PROJEKTY EFS

Możliwość komentowania jest wyłączona.


27 lutego 2020

między­nar­o­dowa kon­fer­encja pt.: “Dele­gowanie pra­cown­ików – roz­porządze­nie nr 883/2004, dyrek­tywa 2018/957 oraz dyrek­tywa 2014/67/UE. Orzecznictwo sądów pol­s­kich w zakre­sie swo­body przepływu pra­cown­ików oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznegoW dniu 27 lutego 2020 r. w Cen­trum Part­nerstwa Społecznego „Dia­log” , Warszawa, ul. Limanowskiego 23 zor­ga­ni­zowano między­nar­o­dową kon­fer­encję pt.: Dele­gowanie pra­cown­ików – roz­porządze­nie nr 883/2004, dyrek­tywa 2018/957 oraz dyrek­tywa 2014/67/UE. Orzecznictwo sądów pol­s­kich w zakre­sie swo­body przepływu pra­cown­ików oraz koor­dy­nacji sys­temów zabez­pieczenia społecznego. więcej…

Pobierz prezen­tację / download  pobierz plik w pdf
PROGRAM POBIERZ PROGRAM pobierz plik w pdf
AGENDA
 DOWNLOAD AGENDA   pobierz plik w pdf

POBIERZ MATERIAŁY KONFERENCYJNE pobierz plik w pdf


19 lutego 2020
 Dzień Nauki Polskiej

Z okazji DNIA NAUKI POLSKIEJ

— przy­pada­jącego w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika -
życzymy wszys­tkim naukow­com
dobrych warunków do twór­czej i owoc­nej pracy,
innowa­cyjnych i ciekawych badań
oraz real­iza­cji pasji i zainteresowań.


12 lutego 2020

Projekt "Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz"Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych real­izuje pro­jekt pn. “Potenc­jały – Nowe formy kap­i­tału społecznego w gminie miejskiej Prza­s­nysz” w part­nerst­wie z  OSI Com­pu­Train Sp. z o.o., Gminą Miastem Prza­s­nysz.
Celem pro­jektu jest opra­cow­anie, przetestowanie i włącze­nie do poli­tyki innowa­cyjnego mod­elu inter­wencji ukierunk­owanej na ogranicze­nie dynamiki wielowymi­arowo rozu­mi­anego ubóstwa i wyk­luczenia społecznego przez zmi­anę schematów poz­naw­czych odbior­ców, zgod­nie z założe­ni­ami i z wyko­rzys­taniem tech­nik ekonomii behaw­io­ral­nej. więcej…

Projekt "Potencjały – Nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz"


30 stycznia 2020

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiado­mość o śmierci

prof. zw. dr hab. Alicji Sajkiewicz

Była zasłużonym, pro­fe­sorem w Szkole Głównej Hand­lowej, gdzie przepra­cow­ała 50 lat, pełniąc funkcje: nauczy­ciela aka­demick­iego, wielo­let­niego Kierown­ika Kat­edry Gospo­darowa­nia Zasobami Pracy, prodziekana i dziekana. Jako emery­towany pro­fe­sor przez kilka­naś­cie lat kierowała Kat­e­drą Zarządza­nia Kap­i­tałem Ludzkim w Wyższej Szkole Menedżer­skiej. Była wybitną spec­jal­istką w dziedzinie ekonomiki i orga­ni­za­cji pracy oraz zarządza­nia zasobami ludzkimi, autorką ponad 300 pozy­cji naukowych o zarządza­niu z „ludzką twarzą”, pro­mo­torką ponad 300 licenc­jatów i mag­istrów oraz ponad 20 dok­torów. Brała czynny udział w życiu środowiska aka­demick­iego (m. in. TNOiK, KNoPiS).
Była wielkim sym­pa­tykiem Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych, pełniąc w nim różne funkcje społeczne: członk­ini i prze­wod­niczącej Rady Naukowej, prze­wod­niczącej Komisji Dok­torskiej, członk­ini Rady Pro­gramowej dwu­miesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.
Za swoje doko­na­nia była odz­nac­zona Zło­tym i Sre­brnym Krzyżem Zasługi oraz nagro­dami Min­is­tra i Rek­tora. Człowiek dużej życ­zli­wości i skromności.

 Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębok­iego współczu­cia
Dyrekcja i pra­cown­icy Insty­tutu Pracy i Spraw Socjalnych


3 stycznia 2020

Wydawnictwo IPiSS na liś­cie wydawnictw MNiSW

Jest nam niezmiernie miło poin­for­mować, że Wydawnictwo IPiSS znalazło się w gronie wydawnictw uwzględ­nionych w wykazie opub­likowanym przez Min­is­tra Nauki i Szkol­nictwa Wyższego w Komu­nika­cie z dnia 17 grud­nia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw pub­liku­ją­cych recen­zowane mono­grafie naukowe.